Villkor och bestämmelser

Användarvillkor

Vi ber dig att noggrant läsa igenom våra användarvillkor, framför allt friskrikrivningsklausuler och begränsningar av vårt ansvar, då dessa villkor är tillämpliga och måste följas av våra besökare vid användande av vår webbplats. Vänligen notera att ditt användande av vår webbplats utgör ditt godkännande av dessa villkor. 

Information om oss:

www.honda.se är en webplats som drivs av Honda Motor Europe Ltd filial Sverige. ("Vi" eller "Honda"). Honda är registrerat i Sverige under organisationsnummer 516408-1530 och vårt registrerade kontor finns på Videörtsvägen 2, Arlöv. 

 

Ändringar av dessa användarvillkor av och vår webbplats:

Vi kan när som helst revidera dessa villkor genom att göra ändringar på denna sida. Kontrollera denna sida då och då så att du uppdateras om alla eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig.

Vi kan då och då uppdatera vår webbplats och kan när som helst ändra dess innehåll.

Åtkomst till vår webbplats:

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för användare, men vi kan inte garantera att vår webbplats eller något innehåll på den, alltid kommer alltid att vara tillgängligt eller oavbruten. Vi kan stänga, återkalla, upphöra med eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan föregående meddelande till dig och vi har inget ansvar gentemot dig om, av någon anledning, vår webbplats vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod ej går att nå. 

Immateriella rättigheter:

Vi värnar starkt om våra och våra licensgivares och samarbetspartners immateriella rättigheter. Våra besökare åtar sig därför vid användandet av vår webbplats att respektera dessa. Vi förbehåller oss rätten till samtliga våra immateriella rättigheter på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till, vårt namn, våra bilder, logotyper och varumärken. Samtliga immateriella rättigheter på vår webbplats ska ses som våra, respektive våra licensgivares, egendom. Dessa verk är skyddade under nationella och internationella upphovsrättslagar, varumärkeslagar, författningar, fördrag eller direktiv. 

Även om du kan skriva ut en kopia och kan ladda ner delar av vår webbplats till din egen dator för personligt bruk, får du inte utan vårt skriftliga medgivande använda någon del av innehållet på webbplatsen, inklusive bilder, på din egen webbplats eller i något annat offentligt eller kommersiellt sammanhang. Det innebär att du inte får publicera eller distribuera någon del av vår webbplats såvida du inte har vårt skriftliga samtycke. Du får inte på något sätt modifiera, reverse-engineer, plocka isär eller på annat sätt omvandla det material du har skrivit ut eller laddat ner.

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rimligt och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar nytta av det. Du får inte skapa en länk på ett sätt som ger intryck av att det finns en relation eller ett godkännande från vår sida där inget sådant finns. 

Om inget annat anges, ägs alla varumärken som används på denna webbplats av Honda eller bolag i Hondakoncernen.

Informationens giltighet är inte säker:

Även om vi anstränger oss för att uppdatera informationen på vår webbplats, kan det ändå uppstå fel. 

Vi gör inga utfästelser, ger inga garantier eller kan garantera vare sig uttryckligen eller underförstått, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Räkna dock med att vi rättar dessa fel så snart vi blir medvetna om dem, men du uppmanas att kontrollera information om priser och specifikationer med en auktoriserad Hondaåterförsäljare innan du beslutar om ett köp. Inget ansvar accepteras av Honda i den mån sådana uppgifter inte verifierats av dig.

Begränsning av vårt ansvar:

Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas genom uppsåt eller grov vårdslöshet, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lagstiftning. 

Även om vi gör vad som rimligen kan krävas för att uppdatera informationen på vår webbplats, utesluter vi alla villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats och/eller innehållet på den, vare sig uttryckligt eller underförstått, i den utsträckning som lagen tillåter.

Informationen som finns på denna webbplats är endast allmänt vägledande och kan inte ersätta den detaljerade information du kan få hos en Hondahandlare. Din Hondahandlare har alltid aktuell information om modeller, priser och erbjudanden.

Vare sig vi, våra dotterbolag, eller någon som hjälpt till att utveckla, skapa, producera eller leverera material och information till denna webbplats, ska hållas ansvarig för någon förlust eller skada som uppstått i samband med din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller din användning av eller tillit till något innehåll som visas på vår webbplats.

Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av ett virus, en attack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat material på grund av din användning av vår webbplats. 

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbsidor som är länkade till vår webbplats. Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som kan uppstå vid din användning av dem. 

Efter sista redigering av broschyren kan produkter eller tjänster ha ändrats. Honda förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Alla ansträngningar görs för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.

Tillämplig lag:

Dessa användarvillkor, dess innehåll och utformning regleras av svensk lag och skall vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige. 

Hondas policy angående idéer och synpunkter från allmänheten:

Vill du dela med dig av en idé till Honda? Läs detta först.

Vi uppskattar verkligen att världen är full av nyfikna människor som ständigt har nya idéer. Lyckligtvis arbetar flera av dessa personer hos oss på Honda. 

Vi imponeras av om du har en idé som du vill dela med oss. Vi uppskattar verkligen din passion.

Men vi satsar mycket stort på forskning och utveckling och erfarenheten har visat att de allra flesta av de idéer vi får oss tillsända, helt eller delvis är samma idéer som redan kläckts och utforskats av Honda. 

Därför är det Hondas policy att inte acceptera några idéer eller förslag som kommer från någon utanför vårt företag. Denna policy gäller över hela världen. 

Om du väljer att ignorera denna policy eller inte är medveten om den och delar din idé med oss, ska du känna till att följande regler tillämpas, oberoende av inlämnat innehåll, metod, media och svaret från någon personal på Honda:

• Vi kommer inte att kunna ge dig någon återkoppling på din idé.

• Du avstår automatiskt från alla juridiska rättigheter till din idé. Detta innebär att Honda inte kommer att betala någon ersättning, ekonomisk eller på annat sätt, om någon av våra produkter eller tjänster vid något tillfälle helt eller delvis är detsamma, eller liknar, din idé. 

• Vi kommer inte att betrakta din idé som konfidentiell.

• Vi kommer inte att returnera några dokument som du skickar till oss för att förklara din idé.