Hondas anslutna tjänster Tjänstevillkor

Tjänstevillkor ("villkor")

Innehåll

1. Information om dessa villkor

2. Kontakta oss

3. Tjänsterna

4. Skapa en ansluten profil

5. eSIM-aktivering

6. Bekräftelse av ägarskap

7. Bekräfta ditt ägarskap med regelbundna intervall

8. Inbjudna användare

9. Tjänstepaket

10. Innehåll i och användning av tjänstepaket

11. Beställa tjänstepaket

12. Automatisk förnyelse av tjänstepaket

13. Annullering och återbetalning av tjänstepaket

14. Tjänstepaket från tredje part

15. Första registreringsland

16. Godtagbar användning av tjänsterna

17. Garanti

18. Ansvarsskyldighet

19. Ändring av fordonets ägarskap och avaktivering av tjänsterna

20. Uppsägning av tjänsterna av Honda

21. Uppsägning av tjänsterna av dig

22.Konsekvenser av uppsägning

23. Ändringar i dessa villkor och tjänstepaketsvillkor

24. Ändringar i tjänsterna

25. Händelser utanför vår kontroll

26. Sekretess

27. Immateriella rättigheter

28. Andra villkor

29. Tillämpliga lagar

30. Tjänstepaketsvillkor

1.  Information om dessa villkor

1.1   Vi är Honda Motor Europe Limited ("Honda", "vi", "oss" eller "vår"), ett aktiebolag registrerat i England och Wales och vår registrerade adress är Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL.  Vårt organisationsnummer är 00857969 och vårt momsregistreringsnummer är GB 711019584.

1.2  Du bör läsa dessa villkor noggrant innan du köper eller på annat sätt använder någon av tjänsterna ("tjänsterna") som Honda emellanåt erbjuder via ett kompatibelt Honda-fordon ("fordon") och/eller mobilappen My Honda+ ("appen").

1.3   Dessa villkor och bestämmelser för appen ("appvillkor") utgör tillsammans ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Honda i relation till ditt köp och/eller din användning av tjänsterna.  Du blir ombedd att godkänna dessa villkor, vilket kan kräva att du markerar digitala godkännanderutor i appen.

1.4   Du är införstådd med att du, genom att godkänna dessa villkor, är juridiskt bunden av dem och att ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Honda ska upprättas. Om du inte godkänner dessa villkor kommer du inte att kunna köpa eller använda en del av eller alla tjänsterna.

1.5   Dessa villkor innehåller viktig information om dina juridiska rättigheter, skyldigheter och åtgärder. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på följande klausuler i dessa villkor: klausul 5 (eSIM-aktivering); klausul 10 (Innehåll i och användning av tjänstepaket); klausul 12 (Automatisk förnyelse av tjänstepaket); klausul 15 (Första registreringsland); klausul 16 (Godtagbar användning av tjänsterna); klausul 17 (Garanti) och klausul 18 (Ansvarsskyldighet).

1.6  Dessa villkor uppdaterades senast den 9 mars 2020.

2. Kontakta oss

2.1  Om du har några frågor om dessa villkor eller tjänsterna kan du:

2.1.1   läsa delen med vanliga frågor och svar på Hondas webbplats ("sidorna med vanliga frågor") på www.honda.se/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html.

2.1.2   kontakta oss med hjälp av de kontaktmetoder och kontaktdetaljer som finns på sidorna med vanliga frågor eller som på annat sätt meddelas dig av Honda.

2.2   Ingenting i dessa villkor påverkar några juridiska rättigheter som du kan ha enligt lag, t.ex. enligt gällande konsumenträttslagstiftning, även kallade "lagstadgade rättigheter".  För mer detaljerad information om dina rättigheter kan du besöka webbplatsen som samordnas av Konsumentverket www.hallakonsument.se eller ringa 0771-525 525.

3. Tjänsterna

3.1   För att kunna använda eller ta del av tjänsterna finns det vissa saker du behöver göra.  Honda kommer emellanåt att meddela dig om vilka dessa saker är, men du kommer bland annat att behöva:

3.1.1   hämta och installera appen på din smarttelefon (se appvillkoren);

3.1.2  skapa ett Honda-konto och en ansluten profil (se klausul 4);

3.1.3   ha ett eSIM-kort i fordonet som är inställt på anslutet läge (se klausul 5);

3.1.4   slutföra bekräftelse av ägarskap och/eller bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall av fordonet (se klausulerna 6 och 7);

3.1.5   vara primär användare eller en inbjuden användare av fordonet (se klausulerna 6 och 8); och

3.1.6   ha det tjänstepaket som krävs för tjänsterna (se klausul 9).

3.2    Tjänsterna kan variera beroende på modell, specifikation och det år då fordonet lanserades, samt det första registreringslandet (se klausul 15). Om fordonet inte kan ta emot tjänsterna, till exempel på grund av lokala bestämmelser eller tekniska skäl, är Honda inte skyldigt att tillhandahålla tjänsterna till dig.

3.3   Mer information om de tjänster som Honda emellanåt erbjuder kan diskuteras med din återförsäljare, finns på sidorna med vanliga frågor och svar och annan information finns tillgänglig i appen. Observera att tjänsterna kan ha begränsade funktioner när du inte har den senaste versionen av appen eller operativsystemet hämtade på din smarttelefon.

3.4     För att kunna använda tjänsterna måste du vara minst 16 år eller av sådan annan ålder som: (i) kan anges i dessa villkor eller tjänstepaketsvillkoren, eller (ii) kan krävas i ditt land för att använda appen och/eller tjänsterna.

4. Skapa en ansluten profil

4.1   För att kunna använda tjänsterna måste du skapa en profil för Hondas anslutna tjänster i appen ("ansluten profil").  Om du vill skapa en ansluten profil måste du följa den process som beskrivs i appen, som kan inkludera att du:

4.1.1    hämtar och installerar appen på din smarttelefon;

4.1.2  skapar ett Honda-onlineanvändarkonto ("Honda-konto") genom att följa den process som anges i appvillkoren; och

4.1.3   tillhandahåller ytterligare uppgifter, till exempel namn, adress och/eller annan information som krävs när du skapar din anslutna profil, eller annan information som emellanåt kan begäras av oss.

4.2   Du måste tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information till oss när du skapar en ansluten profil och måste emellanåt underhålla och omgående uppdatera eller ändra den informationen efter behov.

4.3   Om du tillhandahåller osann, felaktig eller ofullständig information när du skapar en ansluten profil eller inte emellanåt ändrar eller uppdaterar din information efter behov, förbehåller vi oss rätten att säga upp din anslutna profil med omedelbar verkan och då kan du inte längre använda tjänsterna.  Se klausul 19 nedan för mer information om våra rättigheter till uppsägning.

4.4     Du samtycker till att du är ensamt ansvarig för att hålla ditt lösenord och andra uppgifter som rör din anslutna profil säkra och konfidentiella.  Om du tror att någon har fått obehörig åtkomst till din anslutna profil ska du omedelbart ändra ditt lösenord.

4.5   Om du vill radera din anslutna profil följer du den process som beskrivs i appen och för att radera ditt Honda-konto kontaktar du Honda. Om du raderar ditt Honda-konto kommer din anslutna profil också att raderas automatiskt, så överväg noga om du ska radera ditt Honda-konto. I vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster finns mer information om hur radering av ditt Honda-konto eller din anslutna profil kan påverka dina uppgifter som vi innehar.

4.6    Om du någon gång upphör att ha en ansluten profil kan ditt eSIM-kort växlas till eCall-läge (som definieras i klausul 5) och du kommer inte att kunna ta emot tjänsterna.  I sådana fall är Honda inte skyldig att utfärda en återbetalning för några tjänster som inte används eller hållas ansvarigt för eventuell förlust av användning eller tillgänglighet av tjänsterna.  Om du vill att ditt eSIM-kort ska kunna växlas tillbaka till anslutet läge (som definieras i klausul 5) måste du skapa en ny ansluten profil och följa den process som beskrivs i klausul 5 igen.

5. eSIM-aktivering

5.1   Fordon som kan ta emot tjänsterna innehåller ett inbäddat identitetsmodulchip för abonnenter ("eSIM"). eSIM-kortet kan initialt vara inställt på "endast eCall-läge", vilket innebär att eSIM-kortet inte är helt anslutet till ett mobilt telekommunikationsnätverk och att fordonet inte kan ta emot eller sända några data och därför tillhandahålla några tjänster ("eCall-läge").

5.2  För att kunna utnyttja alla funktioner i tjänsterna måste du aktivera ditt eSIM-kort genom att växla det till "anslutet läge", vilket innebär att det är fullständigt anslutet till ett mobilt telekommunikationsnätverk ("anslutet läge"). För att växla ditt eSIM-kort till anslutet läge måste du följa instruktionerna i appen, vilket kan kräva att du har tillgång till fordonet och besöker en Honda-återförsäljare.    

5.3   eSIM-kortet och dess anslutning till ett mobilt telekommunikationsnätverk hanteras av Hondas tredjepartsnätverksleverantör. Genom att utföra stegen som beskrivs i klausul 5.2 bekräftar du att du godkänner att eSIM-kortet växlar till anslutet läge och ansluts till ett mobilt telekommunikationsnätverk.

5.4   Om du vill att ditt eSIM-kort ska växla från anslutet läge till eCall-läge måste du ta bort fordonet från ditt garage (som definieras i klausul 6.5) eller ta bort din anslutna profil.  När du har slutfört en av dessa åtgärder kommer Honda att vidta rimliga åtgärder för att växla eSIM-kortet till eCall-läge, men detta kan vara beroende av ett antal externa faktorer, t.ex. att fordonet befinner sig i ett område med åtkomst till ett mobilt telekommunikationsnätverk.  Genom att växla eSIM-kortet till eCall-läge kommer du inte att ha tillgång till tjänsterna och Honda är inte skyldig att utfärda en återbetalning för några tjänster som inte används eller hållas ansvarigt för eventuell förlust av användning eller tillgänglighet av tjänsterna.

5.5   Observera att endast den primära användaren (som definieras i klausul 6.4) får växla eSIM-kortet till anslutet läge eller eCall-läge och genom att utföra sådana begäranden och åtgärder garanterar du att du är eller kommer att vara den primära användaren.

6. Bekräftelse av ägarskap

6.1   Om du har ett fordon som kan ta emot tjänster kan du, när du har skapat en ansluten profil och ditt eSIM-kort har växlats till anslutet läge, länka fordonet till din anslutna profil med hjälp av appen.

6.2   För att kunna länka fordonet till din anslutna profil måste du bekräfta att du är fordonets juridiska ägare eller ha den tydliga och obestridda behörigheten från den juridiska ägaren att använda fordonet som primär användare (som definieras nedan) ("bekräftelse av ägarskap").   

6.3    För att slutföra bekräftelsen av ägarskap måste du följa och slutföra processen för bekräftelse av ägarskap enligt beskrivningen i appen. Denna process kan kräva att du har tillgång till fordonet och anger viss information i appen och/eller på fordonets displayenhet ("fordonets displayenhet"), t.ex. fordonets chassinummer ("VIN").

6.4    Den person som har slutfört bekräftelsen av ägarskap för fordonet ska utses som huvudanvändare av fordonet för tjänsterna och dessa villkor ("primär användare").

6.5    När bekräftelsen av ägarskap har slutförts visas fordonet i ett virtuellt garage i appen som visar de fordon som är associerade med din anslutna profil ("garage"). Observera att beteckningen som primär användare och/eller slutförande av bekräftelsen av ägarskap inte innebär att du blir fordonets juridiska ägare. Det här är en process helt och hållet implementerad av Honda för att hantera tjänsterna.

6.6   Genom att slutföra bekräftelsen av ägarskap och/eller en bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall (som beskrivs i klausulerna 6 och 7) intygar du för Honda att du är fordonets juridiska ägare eller har det tydliga och obestridda tillståndet från den juridiska ägaren att använda fordonet som primär användare.  Om du bryter mot denna klausul 6.6 samtycker du till att betala till Honda och/eller den juridiska ägaren av fordonet eventuella förluster, kostnader eller andra belopp som kan orsakas eller ådras på grund av din felaktiga bekräftelse av ägarskap eller bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall.

7. Bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall

7.1  Förutom bekräftelse av ägarskap när en ansluten profil länkas till fordonet för första gången enligt beskrivningen i klausul 6, måste du emellanåt bekräfta att du fortfarande är fordonets juridiska ägare eller fortfarande har tillstånd från den juridiska ägaren att använda fordonet som primär användare ("bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall").

7.2   För att slutföra bekräftelsen av ägarskap med regelbundna intervall kommer du emellanåt att meddelas av Honda att du måste slutföra bekräftelsen av ägarskap på nytt genom att följa instruktionerna i appen.

7.3   Bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall är en åtgärd som Honda har infört för att förhindra obehörig användning av tjänsterna och måste slutföras inom den tid som Honda har angett i meddelandet till dig. Om du inte slutför bekräftelsen av ägarskap med regelbundna intervall inom den föreskrivna tidsgränsen har Honda rätt att växla ditt eSIM-kort till eCall-läge och stänga av tjänsterna. Om tjänsterna avbryts och du har ett aktivt tjänstepaket som inte har gått ut kan du när som helst återställa de avbrutna tjänsterna genom att fylla i bekräftelsen av ägarskap med regelbundna intervall, och om ditt eSIM-kort behöver växlas tillbaka till anslutet läge kan du behöva besöka en Honda-återförsäljare enligt beskrivningen i klausul 5.

7.4    Honda ska inte på något sätt hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt gentemot dig för någon som helst förlust av eller avbrott i tjänsterna om tjänsterna avbryts på grund av att du inte har slutfört en bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall.  På samma sätt samtycker du till att du, när du har betalat för tjänster i förväg (till exempel via ett prenumerationstjänstepaket), inte har rätt till återbetalning eller kompensation i förhållande till någon period under vilken tjänsterna är avbrutna.

8. Inbjudna användare

8.1  Den primära användaren har rätt att tillåta ytterligare personer att använda appen och/eller tjänsterna med fordonet ("inbjudna användare") genom att följa processen som anges i appen. Du samtycker till att endast dela med Honda personuppgifter eller information om personer som har begärt att bli inbjudna användare och som har fått all information om sådan datadelning som kan krävas enligt gällande lagar.

8.2   Det kan finnas begränsningar för antalet inbjudna användare som tillåts samtidigt och mer information om dessa begränsningar finns på sidorna med vanliga frågor.  För att kunna använda appen och/eller tjänsterna måste den inbjudna användaren skapa ett Honda-konto och en ansluten profil genom att följa processen som beskrivs i klausul 4 eller sådan annan process som emellanåt kan meddelas till den inbjudna användaren av Honda.

8.3   Förutom klausulerna 5, 6 och 78 gäller dessa villkor även för inbjudna användare som måste godkänna dessa villkor när ett Honda-konto och en ansluten profil skapas genom att markera digitala godkännanderutor i appen.  Om du är en inbjuden användare är du införstådd med att du, genom att godkänna dessa villkor, är juridiskt bunden av dem och att ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Honda ska upprättas. Om du inte godkänner dessa villkor kommer du inte att kunna bli en inbjuden användare.

8.4  Den inbjudna användaren och den primära användaren är ansvarsskyldiga gentemot Honda för eventuella handlingar eller utelämnanden av inbjudna användare och andra användare av eller passagerare i fordonet (inklusive för brott mot dessa villkor) i den utsträckning sådana handlingar eller utelämnanden gör att Honda lider förlust eller ådrar sig kostnader.

8.5   När inbjudna användare har slutfört de obligatoriska stegen visas fordonet i deras garage.  Inbjudna användare har mer begränsade rättigheter avseende fordon och tjänster än primära användare och inbjudna användare kan inte köpa eller prenumerera på tjänstepaket (se klausul 9) med sin egen rättighet.  Endast den primära användaren har rätt att köpa eller prenumerera på tjänstepaket för fordonet och endast den primära användaren har rätt att ställa in vissa inställningar för fordonet som den inbjudna användaren inte kan ändra.  Mer information finns i appen.

8.6   Om du är en inbjuden användare:

8.6.1   garanterar och intygar du att du har bjudits in och auktoriserats av den primära användaren att få åtkomst till, använda och/eller dra nytta av appen och tjänsterna i relation till det fordon du registrerar dig som en inbjuden användare för;

8.6.2  bekräftar du att, om du använder fordonet, den primära användaren och/eller andra inbjudna användare kan visa viss information om din användning av fordonet och färdhistoriken (som beskrivs ytterligare i sekretesspolicyn och integritetspolicyn för CCS-tjänster), och

8.6.3   har du inga rättigheter eller anspråk mot Honda om den primära användaren beslutar att du inte längre är berättigad att vara en inbjuden användare, inklusive för förlust av användning eller tillgänglighet av tjänsterna.

9. Tjänstepaket

9.1    Tjänsterna är grupperade i paket ("tjänstepaket") som tillhandahålls av:

9.1.1   Honda som standard och/eller utan kostnad för endast den första ägaren av fordonet ("standardtjänstepaket"); 

9.1.2   Honda i utbyte mot en betald prenumeration ("prenumerationstjänstepaket") eller

9.1.3   en tredjepartsorganisation i utbyte mot en betald prenumeration ("tjänstepaket från tredje part"). 

9.2   När du köper eller på annat sätt använder vissa tjänstepaket kan ytterligare villkor gälla för ditt köp och/eller din användning av dessa tjänstepaket ("tjänstepaketsvillkor").  Tjänstepaketsvillkoren anges i slutet av dessa villkor eller kan tillhandahållas till dig separat av Honda.  Om du använder tjänsterna som utgör ett tjänstepaket ska du anses ha godkänt och samtyckt till att följa tillämpliga villkor för tjänstepaketet.    

9.3  Tjänstepaketsvillkoren ska läsas tillsammans med dessa villkor. Tjänstepaketsvillkoren är föremål för och utgör en del av dessa villkor och ditt juridiskt bindande avtal med Honda (som beskrivs i klausul 1.4).  Om det finns konflikter eller inkonsekvens mellan klausulerna 1 till 29 i dessa villkor och tjänstepaketsvillkoren, gäller tjänstepaketsvillko

10. Innehåll i och användning av tjänstepaket

10.1  Ett tjänstepaket ska, i enlighet med klausul 10.3, börja det datum då det har aktiverats, vilket ska meddelas till dig av Honda och upphöra på det utgångsdatum som anges i appen ("tjänstepaketsperiod"). I slutet av tjänstepaketsperioden kan tjänstepaket förnyas eller återköpas i enlighet med klausul 11 eller, om du tidigare har godkänt det, förnyas automatiskt i enlighet med klausul 12.  Om ett tjänstepaket inte förnyas eller återköps kan det hända att du inte kan använda eller ta emot tjänsterna i det aktuella tjänstepaketet.

10.2  Honda har rätt att ibland variera innehållet och funktionerna i tjänstepaketen och Honda garanterar inte att de tjänster som ingår i standardtjänstepaketet alltid tillhandahålls som standard och/eller utan kostnad (i förekommande fall). Sådana tjänster kan ändras till att kräva en betald prenumeration enligt Hondas gottfinnande och om du vill fortsätta att använda sådana tjänster kan du till exempel behöva köpa standardtjänstepaketet (eller ett prenumerationspaket eller tjänstepaket från tredje part).

10.3   Honda kan emellanåt erbjuda tjänstepaket kostnadsfritt under en viss tjänstepaketsperiod (och den tjänstepaketsperioden kan börja vid ett tidigare datum än det slutligen aktiveras).  Ett sådant erbjudande kommer att ges efter Hondas eget gottfinnande och efter slutet av den tillämpliga tjänstepaketsperioden kan du behöva betala för tjänstepaketet om du vill fortsätta att få tjänsterna.

10.4   Inga tjänstepaket kan överföras (till en annan person eller ett annat fordon).  Om fordonet säljs eller dess ägarskap överförs innan tjänstepaketsperioden har gått ut, kommer en ny ägare eller användare av fordonet att behöva köpa ett nytt tjänstepaket om de vill använda eller få tillgång till tjänsterna.  Honda ska inte åläggas att utfärda en återbetalning för någon oanvänd del av ett tjänstepaket och du ansvarar för eventuell förlust av användning eller utgifter om ett tjänstepaket avslutas före slutet av tjänstepaketsperioden.  För att undvika tveksamheter kan eventuella kostnadsfria tjänstepaket som erbjuds i samband med klausul 10.2 inte heller överföras i enlighet med denna klausul.

11. Beställa tjänstepaket

11.1    Ibland kanske du vill beställa ett tjänstepaket från Honda, till exempel för att du vill använda vissa tjänster som erbjuds av Honda eller för att ditt befintliga tjänstepaket har upphört att gälla eller sagts upp.  Observera att vissa tjänstepaket och tjänster endast är kompatibla med vissa modeller och fordonsspecifikationer och kanske även bara är tillgängliga i vissa länder. Honda har ingen skyldighet att tillhandahålla tjänsterna till dig när fordonet inte är kompatibelt eller om tjänsterna inte är tillgängliga i ditt land.   

11.2    Innan du kan använda ett tjänstepaket som du inte redan får måste du följa och slutföra en onlinebeställningsprocess i appen genom att välja det tjänstepaket som du vill köpa och utföra den tillämpliga betalningen till Honda.  Betalning för ett tjänstepaket kan göras med de flesta större kredit- och betalkort. Honda använder en tredjepartsleverantör av betalningstjänster för hantering av betalningar för tjänstepaket.

11.3    När du har slutfört din beställning av tjänstepaketet måste du vänta tills du får en bekräftelse via e-post från Honda och ditt tjänstepaket visas i appen som aktivt. Din beställning av tjänstepaket kommer inte att godkännas och Honda kommer inte att vara bundet att tillhandahålla tjänstepaket och eventuella tillhörande tjänster till dig förrän Honda har bekräftat din beställning och tjänstepaketet visas i appen som aktivt.

11.4   Tjänsterna är föremål för moms eller liknande försäljningsskatt, så om du byter bosättningsland ska du omedelbart meddela Honda eftersom detta kan påverka totalpriset på ditt tjänstepaket (till exempel för att ta hänsyn till högre nivå av moms eller liknande försäljningsskatt i ditt nya bosättningsland).  Honda har rätt att begära ytterligare moms eller liknande försäljningsskatt från dig som kan tillkomma på grund av att du byter bosättningsland.

Anmärkning om försiktighet gällande Hondas digitala nyckel-paket (se klausul 30.5 nedan):

Om du avbryter prenumerationen på funktionen Hondas digitala nyckel eller om prenumerationen går ut måste du se till att appen eller fordonsenheten omedelbart ansluter till ett nätverk så att uppgifterna om den digitala nyckeln kan uppdateras. Om du inte gör detta och underlåter att utföra den nödvändiga systemuppdateringen kommer funktionen Hondas digitala nyckel förbli aktiv och fortsätter att vara det i 30 dagar efter att prenumerationen avslutats, oavsett om den har avbrutits eller gått ut. Detta innebär att alla som har kunnat använda funktionen Hondas digitala nyckel omedelbart innan prenumerationen avbrutits eller gått ut har fortsatt tillgång till fordonet och fordonet riskerar därmed att gå förlorat eller skadas. Informera din försäkringsgivare om detta, ifall det skulle påverka din försäkring. För undvikande av missförstånd, åtar sig Honda inget ansvar för förlust eller skada på fordonet som uppstår på grund av din underlåtenhet att säkerställa att appen eller fordonsenheten ansluter till ett nätverk, oavsett om din försäkring påverkas eller inte.

12. Automatisk förnyelse av tjänstepaket

12.1  När ett tjänstepaket har beställts kan du välja att det ska förnyas automatiskt i slutet av tjänstepaketsperioden och du kommer att debiteras för att använda tjänstepaketet under den ytterligare tidsperiod som visas i appen.  I sådana fall godkänner och ger du tillåtelse till att Honda debiterar den betalning som krävs från ditt kredit- eller betalkort vid tidpunkten då tjänstepaketet förnyas automatiskt.

12.2    I enlighet med vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster kan vi, innan ett tjänstepaket förnyas automatiskt i enlighet med dessa villkor, skicka ett e-postmeddelande eller annan kommunikation till dig för att meddela att din tjänstepaketsperiod närmar sig sitt slut.  Följ den process som anges i appen eller kontakta Honda om du inte vill att ditt tjänstepaket ska förnyas automatiskt.

12.3    Om du inte förnyar ett tjänstepaket kommer du inte att kunna få motsvarande tjänster.  I sådana fall följer du den process som anges i appen eller kontaktar Honda.

13. Annullering och återbetalning av tjänstepaket som tillhandahålls av Honda

13.1  Om du gör en beställning av ett tjänstepaket som tillhandahålls av Honda med hjälp av den onlinebeställningsprocess som beskrivs i klausul 11 eller om ett tjänstepaket förnyas automatiskt i enlighet med klausul 12 har du rätt att annullera din beställning inom 14 dagar från beställningsdatumet utan att ange någon anledning.  För att utöva din rätt till annullering måste du följa den process som beskrivs i appen.  Information om den process som gäller för tjänstepaket från tredje part finns i klausul 14 nedan.

13.2   Om du har annullerat en beställning i enlighet med klausul 13.1, återbetalar vi betalningen du har gjort till oss i samband med beställningen så snart som möjligt.  Om du har använt ett tjänstepaket innan du har utövat din rätt till annullering kan vi göra ett rimligt proportionellt avdrag från din återbetalning för att täcka din motsvarande användning av tjänstepaketet.  Om du annullerar ett tjänstepaket senare än 14 dagar efter beställningsdatumet har du inte rätt till återbetalning om inte något av villkoren i klausulerna 21, 23 eller 24 är tillämpliga.

13.3    Återbetalningar görs med samma betalningsmetod som användes för att betala för beställningen.  Ingenting i dessa villkor påverkar några juridiska rättigheter som du kan ha enligt lag, även kallade "lagstadgade rättigheter". 

14. Tjänstepaket från tredje part

14.1   Tjänstepaket från tredje part kan bestå av varor och/eller tjänster som tillhandahålls av en tredjepartsorganisation som inte ingår i Hondas koncern ("tredjepartsleverantör").

14.2    För att kunna köpa tjänstepaket från tredje part kan du behöva godkänna och samtycka till tredjepartsleverantörens relevanta villkor och policyer ("tredjepartsvillkoren") och betala avgifter till tredjepartsleverantören.  Ytterligare juridiska villkor som gäller för tjänstepaket från tredje part anges i de tjänstepaketsvillkor som är tillämpliga för tjänstepaket från tredje part och tillämpliga tredjepartsvillkor.

14.3   Du samtycker till att följa tredjepartsvillkoren och betala eventuella tillämpliga avgifter till tredjepartsleverantören.  Vi ansvarar inte för handlingar eller försummelser från tredjepartsleverantörer (inklusive, men inte begränsat till, eventuella problem som rör funktionen eller tillgängligheten av tjänstepaket från tredje part).

14.4  Du samtycker till att om du annullerar något tjänstepaket från tredje part så kanske du inte kan dra full nytta av tjänsterna och du kanske inte har rätt till återbetalning för några andra tjänstepaket som du har betalat för i förväg, men som inte längre kan användas.  

14.5  Du ansvarar för att annullera tjänstepaket från tredje part som du prenumererar på eller betalar för att ta emot i samband med tjänsterna.  Observera att du kan ha vissa rättigheter till en återbetalning från tredjepartsleverantören i händelse av annullering av din beställning hos dem, och sådana rättigheter ska diskuteras med relevant tredjepartsleverantör och inte med Honda. Dessutom ansvarar Honda inte för några summor som du måste betala till en tredjepartsleverantör trots att du inte längre använder tjänsterna.    

14.6   Var medveten om att tredjepartsleverantörer kan behandla dina personuppgifter och att sådan behandling kan omfattas av vissa tredjepartsvillkor som gäller mellan dig och tredjepartsleverantören.  Vi kan emellanåt ändra våra tredjepartsleverantörer och meddelar dig om så är fallet.

15. Första registreringsland

15.1  När ett fordon länkas till en ansluten profil för första gången genom att följa processen för bekräftelse av ägarskap kommer appens funktion och tjänsterna att återspegla registreringslandet för fordonets VIN ("första registreringsland"). 

"Första registreringsland" ska innebära antingen (i) landet där Honda-återförsäljaren som först sålde det berörda fordonet till kunden är baserad eller (ii) landet där fordonet först registrerades juridisk, beroende på vilket som inträffade först.

15.2   Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder, till exempel på grund av lokala bestämmelser eller av tekniska skäl, och det första registreringslandet som väljs för fordonet avgör vilka tjänster fordonet kan ta emot.  Honda ansvarar inte för eventuell förlust av användning eller otillgänglighet av tjänsterna som ett resultat av det första registreringslandet som väljs för fordonet.

15.3  När det första registreringslandet har valts kan det endast ändras genom att kontakta Honda (i enlighet med klausul 2.1.2) och tillhandahålla tillfredsställande bevis för att fordonet ska registreras i ett annat land än det första registreringslandet. I sådana fall kommer Honda, i enlighet med klausul 15.6, att vidta rimliga åtgärder för att länka den anslutna profilen till det nya landet där fordonet är registrerat men Honda garanterar inte att det kommer att kunna ändra det första registreringslandet.

15.4    När du slutför bekräftelse av ägarskapet och/eller omregistrerar VIN, bekräftar du att landet där du registrerar fordonet är det land där fordonet främst kommer att användas.

15.5  När du säljer fordonet samtycker du till att meddela köparen: (i) det första registreringslandet och (ii) att vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder, innan den slutför köpet av fordonet. Honda ansvarar inte för eventuella anspråk som köpare av fordonet kan ha till följd av att tjänster i det land där de avser att använda fordonet inte är tillgängliga till följd av att dessa inte är tillgängliga i det första registreringslandet.

15.6   Tjänsterna är endast tillgängliga i vissa länder och på vissa språk, enligt listan på sidorna med vanliga frågor.  Listan över länder och språk kan emellanåt ändras efter Hondas gottfinnande.

16. Godtagbar användning av tjänsterna

16.1   Du får inte använda tjänsterna i strid med vad som anges i dessa villkor och eventuella tillämpliga tjänstepaketsvillkor.

16.2   Du samtycker till:

16.2.1    att inte kopiera tjänsterna förutom när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet;

16.2.2   att inte hyra ut, leasa ut, underlicensiera, låna ut, översätta, kombinera, anpassa, variera eller modifiera tjänsterna (om det inte tillåts någon annanstans i dessa villkor, till exempel när det gäller inbjudna användare);

16.2.3   att inte göra ändringar eller modifikationer av hela appen eller delar av den, eller låta appen eller någon del av den kombineras med, eller införlivas i, andra program; och

16.2.4    att inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk baserade på hela eller någon del av tjänsterna.

16.3   Du ska:

16.3.1   inte använda tjänsterna eller någon av deras funktioner på ett olagligt sätt, för olagliga syften, eller på sätt som är oförenliga med dessa villkor, eller agera bedrägligt eller med skadligt uppsåt, exempelvis genom att hacka in i eller infoga skadlig kod, inklusive virus eller skadliga data, i tjänsterna, fordonet eller något annat operativsystem;

16.3.2     endast använda tjänsterna för avsedd användning och på ett rimligt sätt;

16.3.3   informera Honda så snart det är praktiskt möjligt om ändringar av fordonets ägarskap inträffar (inklusive men inte begränsat till försäljning, stöld eller förlust av fordonet eller obehörig användning av fordonet);

16.3.4    se till att alla förare eller användare av fordonet är medvetna om att appen inkluderar möjligheten att spåra fordonet;

16.3.5   inte göra intrång på våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter i samband med din användning av tjänsterna eller någon av deras funktioner;

16.3.6   inte överföra material som är ärekränkande, stötande eller på annat sätt förkastligt vid användning av tjänsterna eller någon av deras funktioner;

16.3.7    inte använda tjänsterna eller någon av deras funktioner på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare; och

16.3.8   inte samla in eller lagra information eller data från någon aspekt av tjänsterna eller våra system eller försöka avkoda överföringar till eller från de servrar som används för att köra tjänsterna.

16.4  Du samtycker till att inte använda tjänsterna på ett sätt som:

16.4.1   bryter mot gällande lagar, inklusive trafiklagar och -förordningar i något land och någon lagstiftning som gäller för användning av handhållna enheter under körning.

16.4.2   är osäkert eller kan orsaka person- eller egendomsskador.

16.5   Honda garanterar inte att alla tjänster är lämpliga eller säkra för användning under alla omständigheter, eller lagliga i alla länder.  Du samtycker till att du är ansvarig för säker användning av fordonet och tjänsterna och du samtycker till att alltid använda rimlig förmåga och omdöme när du använder eller tar emot tjänsterna.

16.6   Du måste kontrollera att alla tjänster är lagliga i det land där du befinner dig innan du använder tjänsterna.

17. Garanti

17.1 Vi samtycker till att tillhandahålla tjänsterna till dig med rimlig förmåga och omsorg och kommer att vidta rimliga åtgärder för att göra tjänsterna tillgängliga för dig hela tiden.  Du bekräftar och samtycker dock till att:

17.1.1   tjänsterna inte kommer att vara felfria eller ständigt tillgängliga utan avbrott.  tjänsternas tillgänglighet och funktion kan vara beroende av tillgängligheten för mobila telekommunikationsnätverk, andra tjänstepaket från tredje part, en GPS-signal och andra faktorer som rör fordonet;

17.1.2    tjänsterna kanske inte fungerar som de ska eller inte alls om fordonet inte har underhållits och hållits i gott skick eller om du inte lyckas installera nödvändiga programvaruuppdateringar;

17.1.3   tjänsterna kan påverkas av perioder av otillgänglighet eller avbrott under de tider då underhåll, uppdateringar och modifikationer utförs (detta kan även inkludera tillfällen då tjänstepaket från tredje part underhålls, uppdateras eller modifieras av den aktuella tredjepartsleverantören).

17.2   Tjänsterna tillhandahålls för din bekvämlighet och är inte avsedda att ersätta någon del av körningsuppgiften.  Du ska alltid vara uppmärksam och köra säkert.  Tjänsterna utgör inte någon försäkring och du har inte rätt att förlita dig på tjänsterna för att begränsa eventuell ansvarsskyldighet i händelse av en olycka.

17.3  Tjänsterna (och eventuella meddelanden, data, information, innehåll eller annat material som tillhandahålls i samband med tjänsterna) är endast avsedda för personligt och icke-kommersiellt bruk och inte för återförsäljning eller affärsverksamhet. 

18. Ansvarsskyldighet

18.1    Om vi inte följer villkoren kan vi vara ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av brott mot villkoren eller vår försumlighet, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar.  Förluster eller skador är förutsebara om de var en uppenbar konsekvens av att vi brutit mot avtalet eller om de övervägdes av dig och oss vid den tidpunkt då du godkände villkoren.

18.2    Vi tillhandahåller endast tjänsterna för hemmabruk och privat bruk.  Du samtycker till att inte använda tjänsterna i kommersiella syften, eller i syften som har med affärsverksamhet och återförsäljning att göra, och vi har aldrig något ansvar gentemot dig för vinstbortfall, förlorade kunder, avbrott i verksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

18.3     Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:

18.3.1   dödsfall eller personskada som orsakas av försumlighet av oss;

18.3.2   bedrägeri eller bedrägligt beteende; eller

18.3.3   allt för vilket lagen inte tillåter oss att begränsa eller utesluta, eller försöka begränsa eller utesluta, vårt ansvar.

18.4   Ingenting i dessa villkor påverkar några juridiska rättigheter som du kan ha enligt lag, t.ex. enligt gällande konsumenträttslagstiftning, även kallade "lagstadgade rättigheter".  För mer detaljerad information om dina rättigheter kan du besöka webbplatsen som samordnas av Konsumentverket www.hallakonsument.se eller ringa 0771-525 525.

19. Ändring av fordonets ägarskap och avaktivering av tjänsterna

19.1   Om den primära användaren upphör att vara fordonets juridiska ägare eller upphör att ha det tydliga och obestridda tillståndet från den juridiska ägaren att använda fordonet som primär användare, till exempel på grund av att fordonet säljs eller efter en begäran från fordonets juridiska ägare, måste den primära användaren omedelbart ta bort fordonet från sitt garage eller radera sin anslutna profil eller sitt Honda-konto ("avaktivering").  Observera att radering av din anslutna profil eller ditt Honda-konto inte är strikt nödvändigt så länge du tar bort fordonet från ditt garage (om du raderar din anslutna profil eller ditt Honda-konto tas fordonet automatiskt bort från ditt garage).

19.2      Efter avaktivering kan Honda göra ett eller flera av följande:

19.2.1    annullera alla aktiva tjänstepaket;

19.2.2    ta bort länken mellan din anslutna profil och fordonet.

19.2.3    ta bort referenser till din anslutna profil och eventuella lagrade inställningar, information eller andra personuppgifter från fordonet.

19.3   När du har slutfört avaktivering kommer du inte längre att kunna använda tjänsterna och Honda är inte skyldig att utfärda en återbetalning för några tjänster som inte används eller hållas ansvarigt för eventuell förlust av användning eller tillgänglighet av tjänsterna. Du kanske kan fortsätta att använda appen men med begränsad funktionalitet. I vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster finns mer information om hur avaktivering kan påverka dina uppgifter som vi innehar.

19.4   Om du tar bort fordonet från ditt garage går det inte att lägga till samma fordon i ditt garage på nytt.  I stället måste du skapa en ny ansluten profil och sedan följa processen i klausul 6 igen.

19.5   Om du inte slutför avaktivering efter till exempel en försäljning av fordonet eller en ändring av den primära användaren samtycker du till att inte fortsätta att använda tjänsterna (till exempel kommer du inte att spåra någon efterföljande primär användare, inbjuden användare eller andra som använder fordonet via appen eller tjänsterna).

19.6   Vi ska inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för din underlåtenhet att slutföra avaktivering efter till exempel försäljning av fordonet eller en ändring av den primära användaren. Alla nya ägare av fordonet kan eventuellt utföra en ny bekräftelse av ägarskap som automatiskt tar bort fordonet från ditt garage och flyttar det till sitt garage.

19.7   Om vi misstänker eller får kännedom om att du inte längre är den primära användaren eller inte längre har tillstånd från fordonets juridiska ägare att vara en primär användare, har vi rätt att avaktivera eller stänga av:

19.7.1   länken mellan din anslutna profil och fordonet; och

19.7.2    ditt/dina tjänstepaket,

såvida du inte kan bevisa att du fortfarande är den primära användaren eller fortfarande har tillstånd från fordonets juridiska ägare att vara den primära användaren. I sådana fall är Honda inte skyldig att utfärda en återbetalning för några tjänster som inte används eller hållas ansvarigt för eventuell förlust av användning eller tillgänglighet av tjänsterna.

20. Uppsägning av tjänsterna av Honda

20.1  Om du bryter mot dessa villkor har vi rätt att omedelbart säga upp eller stänga av din användning av tjänsterna genom att meddela dig.  Du ansvarar för att betala rimliga kostnader, förluster eller andra skulder som vi ådrar oss till följd av ett sådant brott.

20.2 Vi har också rätt att omedelbart säga upp din användning av tjänsterna om vi av någon anledning slutar tillhandahålla appen och/eller tjänsterna i ditt land eller till våra kunder.

20.3  Om Honda säger upp din användning av tjänsterna:

20.3.1  har du, enligt klausul 20.1, inte rätt till återbetalning för eventuella belopp som du har betalat i förväg för de tjänster som du inte längre har rätt till eller kan använda.  Det innebär att du inte kan få tillbaka några belopp från Honda i förhållande till någon period under vilken du inte kan använda tjänsterna efter uppsägning;

20.3.2   kommer vi, enligt klausul 20.2, att utföra en proportionell återbetalning av eventuella belopp som du har betalat i förväg för den återstående perioden av ett standardtjänstepaket eller prenumerationstjänstepaket, som följer på uppsägningsdatumet; och

20.3.3   bör du kontakta eventuella tredjepartsleverantörer från vilka du har köpt tjänstepaket från tredje part för att annullera det tjänstepaketet från tredje part och begära en återbetalning för motsvarande tjänster om det tillåts av tredjepartsleverantören. Honda ska inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt gentemot dig för någon förlust av användning av ett tjänstepaket från tredje part när tjänsterna sägs upp enligt klausul 20.

21. Uppsägning av tjänsterna av dig

21.1  Du har rätt att säga upp tjänsterna om:

21.1.1  vi bryter mot dessa villkor på ett väsentligt sätt;

21.1.2   vi ändrar dessa villkor eller några relevanta tjänstepaketsvillkor och sådana ändringar är skadliga för dig (enligt beskrivningen i klausul 19); eller

21.1.3  vi väsentligen ändrar tjänsterna och sådan ändring är skadlig för dig (enligt beskrivningen i klausul 24).

21.2   Om du säger upp tjänsterna enligt klausul 21.1:

21.2.1   kommer vi att utföra en proportionell återbetalning av eventuella belopp som du har betalat i förväg för den återstående perioden av ett standardtjänstepaket eller prenumerationstjänstepaket, som följer på uppsägningsdatumet; och

21.2.2  bör du kontakta eventuella tredjepartsleverantörer från vilka du har köpt tjänstepaket från tredje part för att annullera det tjänstepaketet från tredje part och begära en återbetalning för motsvarande tjänster om det tillåts av tredjepartsleverantören. Honda ska inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt gentemot dig för någon förlust av användning av ett tjänstepaket från tredje part när tjänsterna sägs upp enligt klausul 21.

22. Konsekvenser av uppsägning

22.1   Om tjänsterna sägs upp i enlighet med dessa villkor (inklusive enligt klausul 19 eller klausul 21) måste du omedelbart slutföra avaktivering. Efter uppsägning av tjänsterna kan du inte längre använda tjänsterna.   

22.2   Om du inte lyckas slutföra avaktiveringen efter uppsägning kan ditt namn, kontaktnummer, fordonets aktuella plats, registreringsnummer och VIN överföras till eller bli tillgängliga för tredje part. Mer information finns i vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster.

23. Ändringar i dessa villkor och tjänstepaketsvillkor

23.1 Vi kan emellanåt uppdatera dessa villkor och tjänstepaketsvillkoren, för att till exempel rätta oss efter lagändringar, ta hänsyn till nya produkter, tjänster eller appar som vi kan erbjuda, eller av andra skäl.

23.2   Vi kan när som helst ändra dessa villkor och/eller tjänstepaketsvillkoren genom att meddela dig om en ändring när du startar appen nästa gång, och du kommer att anses ha godkänt ändringarna om du fortsätter att använda tjänsterna.  Om dessa ändringar är skadliga för dig kommer du att ombes att samtycka till och godkänna de uppdaterade villkoren och/eller tjänstepaketsvillkoren genom att markera digitala godkännanderutor i appen för att fortsätta använda tjänsterna.

23.3  Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren och/eller tjänstepaketsvillkoren kanske du inte kommer att kunna använda tjänsterna.  Du är införstådd med att du, genom att samtycka till och godkänna de uppdaterade villkoren och/eller tjänstepaketsvillkoren enligt vad som föreskrivs i klausul 23.2, är juridiskt bunden av dem.

23.4  Om vi gör några ändringar i dessa villkor eller tjänstepaketsvillkoren som är skadliga för dig ska vi meddela dig i förväg om sådana ändringar och du kan kontakta oss för att säga upp tjänsterna inom 14 dagar.

23.5   Om du beslutar dig för att säga upp tjänsterna enligt klausul 23.4 och dessa tjänster utgör en del av ett tjänsteprenumerationspaket kommer vi att utföra en proportionell återbetalning till dig av alla belopp som du betalat i förväg för den återstående perioden av standardtjänstepaketet eller prenumerationstjänstepaketet efter uppsägningsdatumet. Du bör kontakta eventuella tredjepartsleverantörer från vilka du har köpt tjänstepaket från tredje part för att annullera det tjänstepaketet från tredje part och begära en återbetalning för motsvarande tjänster om det tillåts av tredjepartsleverantören.  Honda ska inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt gentemot dig för någon förlust av användning av ett tjänstepaket från tredje part när tjänsterna sägs upp enligt klausul 23.4.

24. Ändringar i tjänsterna

24.1 Vi kan emellanåt uppdatera tjänsterna, till exempel för att rätta oss efter lagändringar, ta hänsyn till nya produkter, tjänster eller appar som vi kan erbjuda, eller av andra skäl, såsom för att förbättra skydd och säkerhet. Detta kan inkludera att upphöra helt med tjänsterna eller att ändra deras egenskaper eller funktioner.

24.2  Uppdateringar av tjänsterna kan utfärdas via en trådlös uppdatering och du kommer att ombes att installera den trådlösa uppdateringen på fordonets display.  Om du installerar en trådlös uppdatering kan det hända att du måste ansluta till internet (med till exempel ett mobilt telekommunikationsnätverk eller ditt trådlösa hemnätverk).  Du samtycker till att du ansvarar för kostnaden för att hämta trådlösa uppdateringar (utom för de trådlösa uppdateringar som beskrivs i klausul 24.3).

24.3  För vissa skydds- eller säkerhetsrelaterade trådlösa uppdateringar kan Honda installera dessa automatiskt åt dig och du samtycker till att Honda har din tillåtelse att komma åt fordonet, enheterna och tillhörande system för att installera sådana trådlösa uppdateringar.  I sådana fall ansvarar Honda för kostnaden för att hämta de trådlösa uppdateringarna.

24.4  Om en tjänst som du använder skulle upphöra eller väsentligt ändras som ett resultat av en trådlös uppdatering och detta är skadligt för dig ska vi meddela dig i förväg om sådana ändringar och du kan kontakta oss för att säga upp tjänsterna inom 14 dagar.

24.5   Om du beslutar dig för att säga upp tjänsterna enligt klausul 24.4 och dessa tjänster utgör en del av ett standardtjänstepaket eller ett tjänsteprenumerationspaket kommer vi att utföra en proportionell återbetalning till dig av alla belopp som du betalat i förväg för den återstående perioden av prenumerationstjänstepaketet efter uppsägningsdatumet. Du bör kontakta eventuella tredjepartsleverantörer från vilka du har köpt tjänstepaket från tredje part för att annullera det tjänstepaketet från tredje part och begära en återbetalning för motsvarande tjänster om det tillåts av tredjepartsleverantören.  Honda ska inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt gentemot dig för någon förlust av användning av ett tjänstepaket från tredje part när tjänsterna sägs upp enligt klausul 24.4.

24.6   Observera att du genom att hämta trådlösa uppdateringar anses ha godkänt eventuella ytterligare villkor som visas på eller är tillgängliga via fordonets display. Sådana villkor ska också vara juridiskt bindande för dig om du fortsätter med den trådlösa uppdateringen.

25. Händelser utanför vår kontroll

25.1  Vi ansvarar inte för underlåtenhet i fullgörandet, eller förseningar i fullgörandet, av våra skyldigheter enligt dessa villkor som orsakas av en handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till:

25.1.1   fel på allmänna eller privata telekommunikationsnätverk

25.1.2  fel på tjänsterna på grund av brist på GPS-signal, brist på internetanslutning, ogynnsamma väderförhållanden, naturkatastrofer, lagändring eller myndighetsanvisningar eller -order, eller som ett resultat av en allvarlig kollision som förstör hela eller delar av eSIM-kortet eller något system som är sammankopplat med fordonet (inklusive din mobiltelefon) i den utsträckning detsamma inte längre fungerar för att möjliggöra överföring eller mottagning av information,

var och en en "händelse utanför vår kontroll".

25.2   Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor:

25.2.1   upphävs våra skyldigheter enligt dessa villkor och tidsgränsen för fullgörande av våra skyldigheter förlängs så länge händelsen utanför vår kontroll pågår; och

25.2.2   kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att hitta en lösning som innebär att våra skyldigheter enligt dessa villkor kan fullgöras trots händelsen utanför vår kontroll.

26. Sekretess

Din sekretess och dina personuppgifter är viktiga för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster, som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar sådana uppgifter, dina rättigheter i samband med dina personuppgifter och hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheter om du har en fråga eller ett klagomål om användningen av dina personuppgifter.

27. Immateriella rättigheter

27.1  Tjänsterna och alla immateriella rättigheter till tjänsterna ägs av oss, våra dotterbolag eller våra licensgivare (i förekommande fall). Immateriella rättigheter avser rättigheter som upphovsrätt, varumärken, domännamn, designrättigheter, databasrättigheter, patent och alla andra immateriella rättigheter av något slag, oavsett om de är registrerade eller inte (var som helst i världen). Vi, våra dotterbolag och våra licensgivare förbehåller oss alla våra och deras rättigheter i immateriella rättigheter i samband med tjänsterna. Det innebär till exempel att vi och de förblir ägare till sådana immateriella rättigheter och kan använda dem som vi och de anser lämpligt.

27.2   Med förbehåll för dessa villkor och din betalning av eventuella tillämpliga avgifter till oss eller tredjepartsleverantörer ska vi tillhandahålla en licens för att använda tjänsterna.  Den här licensen, som kan innehålla vissa immateriella rättigheter som tillhör Honda, våra dotterbolag eller licensgivare, är icke-exklusiv och kan inte överlåtas.  Den här licensen får endast användas för de syften som anges i, och i enlighet med, dessa villkor eller tillämpliga tjänstepaketsvillkor.

27.3  Förutom vad som anges i dessa villkor eller tillämpliga tjänstepaketsvillkor, beviljas du inte några rättigheter i eller till de immateriella rättigheter som tillhör Honda, våra dotterbolag eller våra licensgivare.

27.4    Om inget annat anges tillhör alla varumärken som används i anslutning till tjänsterna Honda, våra dotterbolag eller våra licensgivare (i förekommande fall).

28. Andra villkor

28.1  När vi använder ordet "skriftligen" i dessa villkor ska detta inkludera e-post om vi inte anger något annat.

28.2   Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor.

28.3   Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi kommer överens med dig om detta skriftligen.

28.4     Dessa villkor är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att verkställa något av dessa villkor.

28.5    Varje klausul och stycke i dessa villkor gäller separat.  Om någon domstol eller relevant myndighet bestämmer att något av dem strider mot lagen eller inte går att genomdriva så gäller återstående klausuler och stycken i dessa villkor ändå till fullo.

28.6  Om vi misslyckas med att betona att du fullgör dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi inte utövar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra så, innebär inte detta att vi har frånsagt oss våra rättigheter gentemot dig och det innebär heller inte att du kan underlåta att fullgöra de skyldigheterna.  Om vi gör avkall på ett avtalsbrott från din sida kommer vi endast att göra så skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt kommer att göra avkall på eventuella senare avtalsbrott.

29. Tillämpliga lagar

29.1  Dessa villkor regleras av engelsk lagstiftning. Det innebär att din användning av tjänsterna, och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med tjänsterna (inklusive tvister eller anspråk som inte gäller avtalet), regleras av lagstiftningen i England. Om lagen i det land där du har din hemvist erbjuder ett högre konsumentskydd har du dock rätt att i sådant fall tillämpa den lagen.  

29.2   Du kan vidta rättsliga åtgärder med avseende på dessa villkor i engelska domstolar. Du kan också vidta rättsliga åtgärder i det land där du har din hemvist.

30. Tjänstepaketsvillkor

30.1 Virtuell instrumentpanel

30.1.1   Den virtuella instrumentpanelen är tillgänglig i appen och visar viss information om fordonet.

30.1.2    Som en del av den virtuella instrumentpanelens funktion överförs fordonsdata regelbundet från fordonet till appen.

30.1.3    Du kan avbryta överföringen av data när som helst genom att följa instruktionerna i fordonet eller i appen. Avstängning av dataöverföring kan påverka funktionen hos vissa funktioner i appen och förhindra fullständig användning av den virtuella instrumentpanelen.

30.1.4    De data som ingår i appen kan vara felaktiga, ofullständiga och/eller inaktuella på grund av det regelbundna utbytet av data mellan fordonet och appen eller på grund av händelser utanför vår kontroll. För att se senaste fordonsdata rekommenderar vi att du tittar på de data som visas i fordonet.

30.2 Elektronisk fordonshälsokontroll (EVHC)

30.2.1  Med EVHC kan du visa EVHC-rapporten i appen och, med förbehåll för dina sekretessinställningar, ta emot meddelanden när EVHC-rapporten är tillgänglig för visning.

30.2.2   Varje EVHC utförs av en tredjepartstjänsteleverantör och tjänstens tillgänglighet berättigar inte till en EVHC i sig själv.  Mer information om EVHC och våra tredjepartsleverantörer finns på sidorna med vanliga frågor.

30.2.3    Allt ansvar för en EVHC åligger den relevanta tredjepartsleverantören och Honda är under inga omständigheter ansvarigt för några handlingar eller utelämnanden från den tredjepartstjänsteleverantören.

30.2.4   EVHC-rapporter skapas av tredjepartsleverantörer av tjänster och Honda garanterar därför inte riktigheten eller fullständigheten av information som finns i varje EVHC-rapport eller appen

30.2.5   EVHC-rapportdata lagras hos ett tredjepartsdatacenter under en rimlig period som emellanåt fastställs av Honda i enlighet med vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster.

30.3 Fjärrfunktioner

30.3.1  Fjärrfunktionerna kan ändras emellanåt, men inkluderar vid datumet för dessa villkor tjänster som fjärrlåsning, fjärrupplåsning, fjärrstyrning av signalhorn, fjärrstyrd klimatanläggning och fjärrstyrd laddning, larmområde, skicka intressepunkt, hitta din bil, resehistorik, reseplanerarfavorit, fjärrstyrd klimatanläggning, schemaläggning av klimatkontroll, fjärrladdning, maximal laddningsinställning och schemaläggning av laddning.

30.3.2   Om du använder fjärrfunktionerna i appen kan inställningarna ändras i fordonet och vice versa. Det är ditt ansvar att se till att du använder fjärrfunktionerna på ett säkert sätt och inte skadar någon som befinner sig inuti eller utanför fordonet vid tidpunkten.  För att öka säkerheten kan fjärrfunktionerna stängas av automatiskt efter en angiven tidsperiod.

30.3.3   Hondas mål är att tillhandahålla en tillförlitlig ansluten tjänst, men fjärrfunktionerna kan påverkas av händelser utanför vår kontroll, vilket kan leda till inkonsekventa svarstider eller felaktiga data.  

30.3.4   Du kan avbryta överföringen av data när som helst genom att följa instruktionerna i fordonet eller i appen.  Avstängning av dataöverföring kan påverka funktionen hos vissa funktioner i appen och förhindra fullständig och korrekt användning av fjärrfunktionerna.

30.3.5   Fjärrfunktionerna kan använda larmområdesteknik. Larmområde leder till att fordonets och dess passagerares plats spåras. Mer information finns i vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster.

30.3.6   Larmområde får endast användas av fordonets primära användare. Larmområde är inte tillgängligt för inbjudna användare.

30.3.7  De avstånd och områden som föreskrivs vid inställning av ett larmområde är endast ungefärliga och därför kan det hända att ett meddelande inte skickas till dig exakt när fordonet lämnar larmområdet.  Dessutom kan det uppstå en tidsfördröjning mellan det att Honda meddelar att fordonet har lämnat larmområdet och att du får ett meddelande från Honda om detsamma.

30.4 Digital vägassistans

30.4.1  Digital vägassistans är endast ett kommunikationsverktyg och ger dig inte rätt till vägassistanstjänster i sig själv.  I stället tillhandahåller digital vägassistans en ytterligare metod för att begära vägassistans från vår/våra samarbetspartner, om och i den utsträckning du är berättigad att begära sådana tjänster.  Observera att vägassistans tillhandahålls efter Hondas eget gottfinnande.

30.4.2    Om digital vägassistans ingår i ditt tjänstepaket ska den göras tillgänglig av Honda under en begränsad tidsperiod som kan kopplas till fordonets gällande garanti.  Mer information finns på sidorna med vanliga frågor.

30.4.3     Du ska:

(a) informera Honda så snart det är praktiskt möjligt om betydande ändringar av fordonets ägarskap inträffar (inklusive men inte begränsat till annullering av din prenumeration, ändring av adressen under vilken din prenumeration är registrerad, försäljning, stöld eller förlust av fordonet eller obehörig användning av fordonet);

(b)  följa alla tillämpliga trafiklagar, inklusive men inte begränsat till användning av handhållna enheter under körning och lagar om vägassistans.

30.4.4   Honda kan stänga av eller dra tillbaka din rätt till digital vägassistans om du inte uppfyller kraven i klausul 30.4.3 ovan.

30.4.5   Honda garanterar inte att de data som samlas in av appen är korrekta och kan inte hållas ansvarigt för att du förlitar dig på sådana data.

30.4.6  Digital vägassistans kommer inte att interagera med tredjepartsleverantörer (t.ex. vägassistansombud) som du kan vara medlem i men som Honda inte är anknuten till.

30.4.7   Tillhandahållandet av vägassistans är föremål för ytterligare villkor som du bör läsa.  Dessa inkluderar Hondas tjänstevillkor (tillgängliga på: https://www.honda.se/cars/owners/honda-assistans.html) och/eller tjänstevillkoren för våra tredjepartstjänsteleverantörer.

30.5 Hondas digitala nyckel (HDK)

30.5.1  Hondas digitala nyckel ersätter inte fordonets faktiska nyckel (fjärrnyckel) och kan ha olika funktioner. Kapaciteten hos Hondas digitala nyckel kan vara beroende av vilken typ av mobil enhet eller operativsystem som appen och Hondas digitala nyckel används med.

30.5.2   Honda ansvarar inte för obehörig åtkomst eller stöld till följd av felaktig användning av Hondas digitala nyckel eller underlåtenhet att upprätthålla säker åtkomst till Hondas digitala nyckel.

30.5.3   Den primära användarens åtkomst till Hondas digitala nyckel kommer att stängas av om den primära användaren inte slutför bekräftelsen av ägarskap eller bekräftelsen av ägarskap med regelbundna intervall (enligt beskrivningen i klausul 6 och 7 ovan) innan tillämplig period för detta löper ut.

30.5.4   Det kan finnas begränsningar för det tillåtna antalet användare som Hondas digitala nyckel kan delas med och mer information om dessa gränser finns på sidorna med vanliga frågor. Om den primära användarens åtkomst till Hondas digitala nyckel av någon anledning stängs av kommer alla användares åtkomst till Hondas digitala nyckel också att stängas av.

30.6 Honda Personlig Assistent

30.6.1  Honda Personlig Assistent tillhandahålls av en av Hondas tredjepartsleverantörer.  Genom att använda Honda Personlig Assistent godkänner du användarvillkoren för den tredjepartstjänsteleverantören som finns här: https://www.soundhound.com/end-user-agreement.

30.6.2   Honda Personlig Assistent är endast tillgänglig på vissa språk som emellanåt anges på sidorna med vanliga frågor. Sökfunktionerna i Honda Personlig Assistent kan variera beroende på vilket land du befinner dig i och vilket fordon du äger.

30.6.3    Det kan uppstå en fördröjning i tillgängligheten för att använda Honda Personlig Assistent från när fordonet slås på. Honda Personlig Assistents detektering av röstinstruktioner kan försämras av bakgrundsljud.

30.6.4   Honda Personlig Assistent får inte användas av personer under 13 år och du får inte göra Honda Personlig Assistent tillgänglig för användning av personer under 13 år.

30.6.5   Honda eller dess tredjepartstjänsteleverantör kan stänga av åtkomsten till Honda Personlig Assistent om den upptäcker felaktig användning, omfattande försämring eller skada på Honda Personlig Assistent tills utredningarna är slutförda och korrigerande åtgärder vidtagits.

30.7 Wi-Fi-bilhotspot

30.7.1  Wi-Fi-bilhotspoten tillhandahålls av en tredjepartsleverantör och omfattas därför av tredjepartsvillkor. Honda ansvarar inte för eventuell förlust av användning eller otillgänglighet av Wi-Fi-bilhotspoten.

30.7.2   För att kunna ta emot Wi-Fi-bilhotspoten måste du:

(a)  hämta och installera appen på din smarttelefon (se appvillkoren) och skapa ett Honda-konto samt en ansluten profil (se klausul 4 ovan);

(b)  ha ett eSIM-kort i fordonet som växlas till anslutet läge (se klausul 5 ovan) och prenumerera på tjänsten Wi-Fi-bilhotspot; och

(c)  följa eventuella instruktioner som emellanåt tillhandahålls av Honda eller dess tredjepartsleverantörer.

30.7.3  Wi-Fi-bilhotspoten tillhandahålls med hjälp av fordonets eSIM-kort. Wi-Fi-bilhotspoten är endast tillgänglig om eSIM-kortet är i anslutet läge och är inte tillgänglig om eSIM-kortet är i eCall-läge. Observera att följande omständigheter kan leda till att ditt eSIM-kort växlar till eCall-läge, vilket innebär att du inte kan använda Wi-Fi-bilhotspoten:

(a)  om du tar bort fordonet från ditt garage eller raderar ditt Honda-konto eller din anslutna profil;

(b)  om du underlåter att slutföra bekräftelse av ägarskap eller bekräftelse av ägarskap med regelbundna intervall (enligt beskrivning i klausulerna 6 och 7);

(c)  om tjänsterna sägs upp av dig eller Honda (såsom enligt klausulerna 20 eller 21) eller en händelse utanför vår kontroll inträffar.

30.7.4  Honda ska inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt gentemot dig för eventuell förlust av användning eller otillgänglighet av Wi-Fi-bilhotspoten (inklusive under någon av omständigheterna som nämns i 30.7.3).  Diskutera detta ytterligare med relevant tredjepartsleverantör.

30.7.5  Wi-Fi-bilhotspoten hanteras med hjälp av Wi-Fi-bilhotspot-appen. Följ instruktionerna på fordonets displayenhet och se sidorna med vanliga frågor för mer information.

30.7.6    Om du inte längre vill ha Wi-Fi-bilhotspoten är du ansvarig för att annullera prenumerationen.  Observera att dina rättigheter till annullering och återbetalning ska diskuteras med den berörda tredjepartsleverantören och inte med Honda. Honda ansvarar inte för några summor som du måste betala till en tredjepartsleverantör trots att du inte längre använder Wi-Fi-bilhotspoten.

My Honda+

Villkor för mobilapp ("villkor")

Innehåll

1. Information om dessa villkor

2. Kontakta oss

3. Användning av appen

4. Skapa ett Honda-konto

5. Riktighet i information och tredje parter

6. Godtagbar användning av appen

7. Garanti

8. Ansvarsskyldighet

9. Ändringar i dessa villkor och/eller appen

10. Sekretess

11. Immateriella rättigheter

12. Avsluta din användning av appen

13. Händelser utanför vår kontroll

14. Andra villkor

15. Tillämpliga lagar

16. Tjänstepaketsvillkor

 

1. Information om dessa villkor

1.1  Vi är Honda Motor Europe Limited ("Honda", "vi" ,"oss" eller "vår"), ett aktiebolag registrerat i England och Wales och vår registrerade adress är Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL.  Vårt organisationsnummer är 00857969 och vårt momsregistreringsnummer är GB 711019584.

1.2  Du bör läsa dessa villkor noggrant innan du använder mobilappen My Honda+ ("appen").  Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Honda gällande din användning av appen.

1.3  Du blir ombedd att godkänna dessa villkor när du använder appen vilket kan kräva att du markerar digitala godkännanderutor i appen.  Du är införstådd med att du, genom att godkänna dessa villkor, är juridiskt bunden av dem och att ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Honda ska upprättas. Om du inte godkänner dessa villkor kommer du inte att kunna använda appen.

1.4   Om du har ett kompatibelt Honda-fordon ("fordon") kan du eventuellt köpa eller på annat sätt ta emot vissa tjänster via appen och/eller fordonet ("tjänster").  Separata villkor gäller för sådana tjänster.

1.5   Dessa villkor innehåller viktig information om dina juridiska rättigheter, skyldigheter och åtgärder.  Uppmärksamma särskilt följande klausuler i dessa villkor: klausul 7 (Garanti) och klausul 8 (Ansvar).

1.6   Dessa villkor uppdaterades senast den 9 mars 2020.

2. Kontakta oss

2.1    Om du har några frågor om dessa villkor eller appen kan du:

2.1.1   läsa delen med vanliga frågor och svar på Hondas webbplats ("sidorna med vanliga frågor") på www.honda.se/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html; och

2.1.2   kontakta oss med hjälp av de kontaktmetoder och kontaktdetaljer som finns på sidorna med vanliga frågor eller som på annat sätt meddelas dig av Honda.

2.2  Ingenting i dessa villkor påverkar några juridiska rättigheter som du kan ha enligt lag, t.ex. enligt gällande konsumenträttslagstiftning, även kallade "lagstadgade rättigheter".  För mer detaljerad information om dina rättigheter kan du besöka webbplatsen som samordnas av Konsumentverket www.hallakonsument.se eller ringa 0771-525 525.

3. Användning av appen

3.1   För att kunna hämta och installera appen måste du ha en kompatibel smarttelefon med det operativsystem som krävs installerat och tillräckligt med minne. De här kraven kan komma att ändras emellanåt och ytterligare information kan finnas tillgänglig i den relevanta butiken du vill hämta appen från (t.ex. Apple App Store eller Google Play Store) ("appbutik"). Vi säljer inte appen till dig utan du köper och/eller hämtar den från lämplig appbutik.

3.2   Vi licensierar användningen av appen till dig med förbehåll för att du följer dessa villkor och eventuella regler eller policyer som tillämpas av appbutiken du hämtade appen från.  Denna licens upphör att gälla när dessa villkor sägs upp av dig eller oss i enlighet med klausul 12.

3.3  För att kunna hämta och använda alla funktioner i appen måste du ha tillgång till ett mobilt nätverk och/eller en internetanslutning. Du kan ådra dig dataavgifter och avgifter från tredje part (t.ex. ett mobilt nätverk eller en internetleverantör) i samband med din användning av appen Du är ensamt ansvarig för alla sådana avgifter. Om du inte vill betala sådana avgifter ska du inte använda smarttelefonen för att få åtkomst till appen.

3.4   Du bekräftar att du är ägare till den smarttelefon som appen hämtas till och används i, eller att du har fått tillstånd från ägaren att använda den smarttelefonen i syfte att hämta och använda appen.  Om du redan har installerat appen på en enhet kan du ha rätt att installera och använda appen på en annan enhet (" sekundär enhet ") genom att följa instruktionerna i appen eller andra instruktioner som kan utfärdas av Honda då och då. Om du inte följer dessa instruktioner kanske du inte kan använda appen på den sekundära enheten och Honda ansvarar inte för eventuell förlust av användning eller otillgänglighet av appen eller tjänsterna.

3.5  Uppdateringar till appen kan emellanåt släppas via den relevanta appbutiken. Observera att appen och eventuella associerade tjänster kan ha begränsade funktioner när du inte har den senaste versionen av appen eller operativsystemet hämtade på din smarttelefon.  Se nedanstående klausul 9 för mer information.

3.6   För att kunna använda appen måste du vara minst 16 år eller av sådan annan ålder som: (i) kan anges i dessa villkor eller tjänstepaketsvillkoren, eller (ii) kan krävas i ditt land för att använda appen och/eller tjänsterna.

3.7  Appen är endast tillgänglig i vissa länder och på vissa språk, enligt listan på sidorna med vanliga frågor. Listan över länder och språk kan emellanåt ändras efter Hondas gottfinnande.

4. Skapa ett Honda-konto

4.1   För att kunna använda appen måste du ha ett Honda-onlineanvändarkonto skapat på Hondas webbplats eller i appen ("Honda-konto").  För att skapa ett Honda-konto måste du följa processen som beskrivs på Hondas webbplats eller i appen.  Detta kan omfatta att du anger namn, e-postadress, telefonnummer och/eller annan information som krävs när kontot skapas eller på annat sätt emellanåt begärs av oss.  

4.2   Du måste tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information till oss när du skapar ett Honda-konto och måste emellanåt underhålla och omgående uppdatera eller ändra den informationen efter behov.

4.3  Om du tillhandahåller osann, felaktig eller ofullständig information när du skapar ett Honda-konto eller inte emellanåt ändrar eller uppdaterar din information efter behov, förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt Honda-konto med omedelbar verkan och då kan du inte längre använda appen. Se klausul 12 nedan för mer information om våra rättigheter till uppsägning.

4.4  Du samtycker till att du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och andra uppgifter som rör ditt Honda-konto säkra och konfidentiella. Om du tror att någon har fått obehörig åtkomst till ditt Honda-konto ska du omedelbart ändra ditt lösenord.

4.5    Om du redan har ett Honda-konto använder du dina befintliga inloggningsuppgifter och lösenord för att logga in på appen.  För att kunna använda vissa funktioner i appen och/eller tjänsterna måste du utföra ytterligare steg som beskrivs i villkoren som gäller för de tjänster som hänvisas till i klausul 1.4.

4.6  Om du vill radera ditt Honda-konto kontaktar du Honda enligt beskrivningen i klausul 2.1.2.  Observera att om du raderar ditt Honda-konto så kommer du inte att kunna använda appen eller tjänsterna.

5. Riktighet i information och tredje parter

5.1   Även om vi försöker se till att appen är korrekt, uppdaterad och fri från buggar kan vi inte garantera att den kommer att vara det. Dessutom kan vi inte garantera att appen passar eller är lämplig för vilket syfte som helst.

5.2  Allt ditt förlitande på informationen i appen sker på egen risk eftersom informationen endast utgör en uppskattning och kan vara felaktig, ofullständig eller inaktuell.  

5.3   Appen kan innehålla länkar till andra oberoende tredjepartswebbplatser, information, produkter eller tjänster ("tredjepartsmaterial"). Tredjepartsmaterial är inte under vår kontroll, och vi ansvarar inte för och stödjer inte något av dem. På samma sätt garanterar inte Honda att någon information om appen som tillhandahålls av tredje part (inklusive som en del av tredjepartsmaterial) är uppdaterad, fullständig eller korrekt. Du måste göra en egen oberoende bedömning av din interaktion med eller ditt köp och din användning av tredjepartsmaterial.

5.4   Alla arrangemang som ingås mellan dig och en leverantör av tredjepartsmaterial ska endast vara mellan dig och den relevanta leverantören. Vi ansvarar inte för handlingar eller försummelser från någon leverantör av tredjepartsmaterial (inklusive, men inte begränsat till, eventuella problem som rör deras funktion eller tillgänglighet).

5.5   Appen kan användas fristående, men de fullständiga funktionerna som beskrivs i appbutiken kan bara användas av dig genom att länka appen till fordonet och köpa vissa tjänstepaket från Honda enligt beskrivningen i de villkor som gäller för tjänsterna som anges i klausul 1.4.

6. Godtagbar användning av appen

6.1  Du får inte använda appen i strid med vad som anges i dessa villkor.  Du samtycker till:

6.1.1   att inte kopiera appen förutom när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet;

6.1.2    att inte hyra ut, leasa ut, underlicensiera, låna ut, översätta, kombinera, anpassa, variera eller modifiera appen;

6.1.3    att inte göra ändringar eller modifieringar av hela appen eller delar av den, eller låta appen eller någon del av den kombineras med, eller bli införlivad i, andra program; och

6.1.4    att inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk baserade på hela eller någon del av appen.

6.2  Du ska:

6.2.1   endast använda appen för dess avsedda användning och på ett rimligt sätt;

6.2.2    inte använda appen eller någon av dess funktioner på ett olagligt sätt, för olagliga syften, eller på sätt som är oförenliga med dessa villkor, eller agera bedrägligt eller med skadligt uppsåt, exempelvis genom att hacka in i eller infoga skadlig kod, inklusive virus eller skadliga data, i appen;

6.2.3   inte göra intrång på våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter i samband med din användning av appen eller någon av dess funktioner;

6.2.4   se till att alla förare eller användare av fordonet är medvetna om att appen inkluderar möjligheten att spåra fordonet;

6.2.5  inte överföra material som är ärekränkande, stötande eller på annat sätt förkastligt vid användning av appen eller någon av dess funktioner;

6.2.6   inte använda appen eller någon av dess funktioner på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller vår säkerhet eller störa andra användare; och

6.2.7   inte samla in eller lagra information eller data från någon aspekt av appen eller våra system eller försöka avkoda överföringar till eller från de servrar som används för att köra appen.

6.3  Du samtycker till att inte använda appen på ett sätt som:

6.3.1   bryter mot gällande lagar, inklusive trafiklagar och -förordningar i något land;

6.3.2  är osäkert eller kan orsaka person- eller egendomsskador.

6.4   Honda garanterar inte att alla funktioner i appen är lämpliga eller säkra att använda under alla omständigheter.  Du bör noggrant överväga vilken inverkan användning av appen kan ha på personer eller egendom omkring dig eller fordonet.

7. Garanti

7.1   Vi samtycker till att tillhandahålla appen till dig med rimlig förmåga och omsorg och kommer att vidta rimliga åtgärder för att göra appen tillgänglig för dig hela tiden.

7.2  Du bekräftar och samtycker dock till att:

7.2.1  appen inte kommer att vara felfri, uppdaterad eller ständigt tillgänglig utan avbrott.  appens tillgänglighet, riktighet och funktion kan vara beroende av tillgängligheten för ditt mobila nätverk, en internetanslutning eller GPS-signal och andra faktorer som rör fordonet;

7.2.2   vissa funktioner i appen kanske inte fungerar som de ska eller inte alls om fordonet inte har underhållits och hållits i gott skick;

7.2.3  appen kan påverkas av perioder av otillgänglighet eller avbrott under de tider då underhåll, uppdateringar och modifikationer utförs.

8. Ansvarsskyldighet

8.1  Om vi inte följer villkoren kan vi vara ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av brott mot villkoren eller vår försumlighet, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förluster eller skador är förutsebara om de var en uppenbar konsekvens av att vi brutit mot avtalet eller om de övervägdes av dig och oss vid den tidpunkt då du godkände villkoren.

8.2  Vi tillhandahåller endast appen (och eventuella meddelanden, data, information, innehåll eller annat material som tillhandahålls i samband med appen) för hemmabruk och privat bruk.  Du samtycker till att inte använda appen i kommersiella syften, eller i syften som har med affärsverksamhet och återförsäljning att göra, och vi har aldrig något ansvar gentemot dig för vinstbortfall, förlorade kunder, avbrott i verksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

8.3   Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:

8.3.1  dödsfall eller personskada som orsakas av försumlighet av oss;

8.3.2  bedrägeri eller bedrägligt beteende; eller

8.3.3   allt för vilket lagen inte tillåter oss att begränsa eller utesluta, eller försöka begränsa eller utesluta, vårt ansvar.

9. Ändringar i dessa villkor och/eller appen

9.1  Vi kan emellanåt uppdatera dessa villkor och appen, för att till exempel rätta oss efter lagändringar, ta hänsyn till nya produkter, tjänster eller appar som vi kan erbjuda, eller av andra skäl.

9.2  Vi kan ändra dessa villkor när som helst genom att meddela dig om en ändring när du startar appen nästa gång eller, om möjligt, skicka ett meddelande till den enhet på vilken appen är installerad. Du anses ha godkänt ändringarna om du fortsätter att använda appen, men om ändringarna är skadliga för dig blir du ombedd att samtycka till och godkänna de uppdaterade villkoren genom att markera digitala godkännanderutor i appen.

9.3   Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren kanske du inte kommer att kunna använda appen.  Du är införstådd med att du genom att samtycka till och godkänna de uppdaterade villkoren är juridiskt bunden av dem.

10. Sekretess

Din sekretess och dina personuppgifter är viktiga för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy och vår integritetspolicy för CCS-tjänster, som förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar sådana uppgifter, dina rättigheter i samband med dina personuppgifter och hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheter om du har en fråga eller ett klagomål om användningen av dina personuppgifter.

11. Immateriella rättigheter

11.1   Appen och alla immateriella rättigheter till appen ägs av oss, våra dotterbolag eller våra licensgivare (i förekommande fall). Immateriella rättigheter avser rättigheter som upphovsrätt, varumärken, domännamn, designrättigheter, databasrättigheter, patent och alla andra immateriella rättigheter av något slag, oavsett om de är registrerade eller inte (var som helst i världen). Vi, våra dotterbolag och våra licensgivare förbehåller oss alla våra och deras rättigheter till immateriella rättigheter i samband med appen. Det innebär till exempel att vi och de förblir ägare till sådana immateriella rättigheter och kan använda dem som vi och de anser lämpligt.

11.2   Med förbehåll för dessa villkor och din betalning av eventuella tillämpliga avgifter till oss ska vi tillhandahålla en licens för att använda appen.  Den här licensen, som kan innehålla vissa immateriella rättigheter som tillhör Honda, våra dotterbolag eller licensgivare, är icke-exklusiv och kan inte överlåtas.  Den här licensen får endast användas i de syften som anges i, och i enlighet med, dessa villkor.

11.3  Förutom vad som anges i dessa villkor, beviljas du inte några rättigheter i eller till de immateriella rättigheter som tillhör Honda, våra dotterbolag eller våra licensgivare.

11.4  Om inget annat anges tillhör alla varumärken som används i appen våra dotterbolag eller våra licensgivare (i förekommande fall).

12. Avsluta din användning av appen

12.1  Du har rätt att sluta använda appen när som helst.  Om du vill radera ditt Honda-konto kontaktar du Honda (se klausul 2.1.2).

12.2   Om du bryter mot dessa villkor har vi rätt att omedelbart säga upp eller stänga av din användning av appen genom att meddela dig.  Du ansvarar för att betala rimliga kostnader, förluster eller andra skulder som vi ådrar oss till följd av ett sådant brott.

12.3   Vi har också rätt att omedelbart säga upp din användning av appen om vi av någon anledning slutar tillhandahålla appen i ditt land eller till våra kunder.

13. Händelser utanför vår kontroll

13.1  Vi ansvarar inte för underlåtenhet i fullgörandet, eller förseningar i fullgörandet, av våra skyldigheter enligt dessa villkor som orsakas av en handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till:

13.1.1  fel på allmänna eller privata telekommunikationsnätverk

13.1.2  fel på appen eller tjänsterna på grund av brist på GPS-signal, brist på internetanslutning, ogynnsamma väderförhållanden, naturkatastrofer, lagändring eller myndighetsanvisningar eller -order,

var och en en "händelse utanför vår kontroll".

13.2  Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor:

13.2.1  upphävs våra skyldigheter enligt dessa villkor och tidsgränsen för fullgörande av våra skyldigheter förlängs så länge händelsen utanför vår kontroll pågår; och

13.2.2  kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att hitta en lösning som innebär att våra skyldigheter enligt dessa villkor kan fullgöras trots händelsen utanför vår kontroll.

14. Andra villkor

14.1  När vi använder ordet "skriftligen" i dessa villkor ska detta inkludera e-post om vi inte anger något annat.

14.2  Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor.

14.3  Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi kommer överens med dig om detta skriftligen.

14.4  Dessa villkor är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att verkställa något av dessa villkor.

14.5   Varje klausul och stycke i dessa villkor gäller separat.  Om någon domstol eller relevant myndighet bestämmer att något av dem strider mot lagen eller inte går att genomdriva så gäller återstående klausuler och stycken i dessa villkor ändå till fullo.

14.6   Om vi misslyckas med att betona att du fullgör dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi inte utövar våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra så, innebär inte detta att vi har frånsagt oss våra rättigheter gentemot dig och det innebär heller inte att du kan underlåta att fullgöra de skyldigheterna.  Om vi gör avkall på ett avtalsbrott från din sida kommer vi endast att göra så skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt kommer att göra avkall på eventuella senare avtalsbrott.

15. Tillämpliga lagar

15.1  Dessa villkor regleras av engelsk lagstiftning. Det innebär att din användning av appen, och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med appen (inklusive tvister eller anspråk som inte gäller avtalet), regleras av lagstiftningen i England. Om lagen i det land där du har din hemvist erbjuder ett högre konsumentskydd har du dock rätt att i sådant fall tillämpa den lagen.   

15.2  Du kan vidta rättsliga åtgärder med avseende på dessa villkor i engelska domstolar. Du kan också vidta rättsliga åtgärder i det land där du har din hemvist.

16. Tjänstepaketsvillkor

16.1  Utöver de villkor som anges i klausul 1 till 15 i dessa villkor finns det vissa villkor som gäller specifikt för vissa tjänster, funktioner och egenskaper som du kan använda via appen eller ett fordon ("tjänstepaketsvillkor").

16.2  Tjänstepaketsvillkoren anges nedan och utgör, för att undvika tvivel, även en del av ditt juridiskt bindande avtal med Honda (enligt beskrivningen i klausul 1.2).  Tjänstepaketsvillkoren gäller om och när du använder motsvarande tjänster, funktioner och egenskaper för vilka tjänstepaketsvillkoren är avsedda att gälla.

16.3   Om det finns konflikter eller inkonsekvens mellan klausulerna 1 till 15 i dessa villkor och tjänstepaketsvillkoren, gäller tjänstepaketsvillkoren (endast i den utsträckning sådana konflikter eller inkonsekvenser förekommer).