DATASKYDDSMEDDELANDE TILL KUNDEN FÖR APPEN HONDA MY GENERATOR

Honda strävar alltid efter att skydda och respektera kundernas personliga integritet. I det här sekretessmeddelandet beskrivs hur Honda Motor Europe Limited (”Honda”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du besöker, hämtar filer från eller kontaktar Honda i anslutning till mobilprogrammet Honda My Generator som även kallas My Generator (inklusive eventuella tjänster som är tillgängliga genom programmet) (gemensamt benämnda ”appen”). I detta sekretessmeddelandet beskrivs också dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter, inklusive rätten att invända mot delar av den behandling som Honda utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns i avsnittet ”Dina val och rättigheter”.

Vi kan också komma att förse dig med ytterligare information när vi samlar in personuppgifter, om vi anser att det skulle vara till hjälp att tillhandahålla relevant information snabbt.

Beroende på din relation till Honda kan vi också komma att skicka, eller har kanske redan skickat, andra meddelanden om hur vi använder dina personuppgifter. Om du till exempel redan har köpt en annan Honda-produkt kan du då ha gett ditt samtycke till att vi kontaktar dig angående underhåll av den produkten eller med annan kommunikation eller marknadsföringsinformation från Honda. Sådana meddelanden ersätts inte av detta sekretessmeddelande och gäller därför i förekommande fall även i fortsättningen.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Appen Honda My Generator använder identifierardata som är unika för din enhet för att kommunicera med Honda-generatorn och programvara, enheter, nätverk och tjänster från tredje part, i och i enlighet med detta sekretessmeddelande från Honda.  Honda tar dock inte emot, lagrar eller på annat sätt bearbetar data som gör det möjligt att identifiera en enskild person som ett resultat av att de använder appen Honda My Generator, och tillhandahåller inte heller sådana data till tredje part.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

•                     När du använder appen: Teknisk information om din användning av appen, som IP-adress och operativsystem, IMEI-numer, webbläsartyp (vid besök på vår webbplats), information om den enhet du använder för att komma åt appen (”enheten”) (t.ex. enhetens serienummer, unika ID-nummer och MAC-adress) samt tekniska och händelsebaserade data i relation till din användning av enheten (t.ex. internet- och Bluetooth-hopparning, anslutningsdata och sessionslängd);

 

•                     Varför vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter

Vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter av de skäl som anges nedan.

·           Där det krävs för Hondas legitima intressen.

Till exempel:

o   leverera appen och relaterade tjänster till dig;

o   administrera appen;

o   du ska kunna hämta uppdateringar av appen och eventuella utbyten;

o   vi ska kunna förbättra och optimera appens funktioner och Hondas produkter och tjänster (i synnerhet Honda Generator-sortimentet);

o   vi ska kunna förstå vilka delar av appen som är mest populära/används mest, eller som behöver ändras/uppgraderas;

o   svara på frågor och klagomål från användare;

o   underhålla interna register;

o   hantera och granska vår affärsverksamhet, inklusive ledningsanalys, revision, prognoser och affärsplanering;

o   detta krävs i händelse av omstrukturering eller försäljning av Honda eller av ett relevant företag inom Honda-koncernens verksamhet eller tillgångar och

o   samla in anonyma data och använda dessa (normalt som ett sammanställt statistiskt underlag) för forskning och analys i syfte att förbättra appens funktionalitet, se avsnittet ”Sammanställd information” nedan.

·           När det behövs för att kunna genomföra ett avtal som Honda har med dig eller för att kunna ingå det.

o    Att till exempel ge dig teknisk support rörande din Honda-generator, att tillhandahålla den tjänst som erbjuds av oss via appen och i andra syften relaterade till hanteringen av din juridiska relation med Honda.

·           När det krävs för att uppfylla lagstadgade krav.

o    Till exempel när du utövar dina juridiska rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, för att bekräfta din identitet, för att fastställa och försvara våra juridiska rättigheter, för aktiviteter som rör förebyggande, upptäckt och utredning av brott (vilket kan omfatta att dela din information med brottsbekämpande organ enligt nedanstående) och för att efterleva våra juridiska och regelmässiga skyldigheter.

 

·           Sammanställd information

o    Honda samlar in anonyma data och använder dessa (normalt som ett sammanställt statistiskt underlag) för forskning och analys i syfte att förbättra appen, analysera trender och skräddarsy produkter. Sammanställda personuppgifter identifierar inte dig eller någon annan som använder Honda-appen.

Hur vi delar dina personuppgifter

(a)    Överföringar inom Honda-koncernen

Vi delar dina personuppgifter med medlemmar i Honda-koncernen.

I de syften som anges ovan kommer dina personuppgifter att behandlas inom, eller kommas åt från, medlemmar i Honda-koncernen som är baserade i jurisdiktioner utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) vars dataskyddslagstiftning inte motsvarar den som gäller inom EES-området. När vi överför dina uppgifter inom Honda-koncernen använder vi standardiserade avtalsklausuler om dataskydd som är godkända av EU-kommissionen.

Överföringar utanför Storbritannien och EES

När personuppgifter överförs internationellt förlitar vi oss på acceptabla och definierade juridiska mekanismer för att säkerställa att vi alltid skyddar personuppgifter. När vi gör det kan det hända att vi använder standardiserade avtalsklausuler om dataskydd som är godkända av EU-kommissionen och för närvarande godkända av den brittiska regeringen. Vi kan också överföra dina uppgifter. Vi kan också överföra dina uppgifter till organisationer som har infört företagsövergripande regler för att skydda personuppgifter som är godkända av EU:s dataskyddsmyndigheter. Alternativt anses vissa länder, som Japan, också vara lämpliga länder för överföring av dina personuppgifter och Honda Motor Europe kan använda sådana beteckningar för ”lämplighet”. Om du vill veta mer, eller få kopior av de dokument som används för att skydda din information, är du välkommen att kontakta oss så som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

(b)    Överföringar till andra organisationer

·       Överföringar till tredjepart om vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla ett juridiskt krav eller om vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna skydda Hondas, våra kunders eller någon annans rättigheter, egendom eller säkerhet.

·       Överföringar till myndigheter och/eller brottsbekämpande organ om det krävs enligt lag eller för att vi ska kunna skydda våra berättigade intressen i enlighet med gällande lagar.

·       Överföringar till potentiella eller faktiska köpare i händelse av att Honda, eller någon del av Honda-koncernen, säljer någon del av sin verksamhet eller sina tillgångar som innefattar personuppgifter.

Dina val och rättigheter

(a)    Dina allmänna val och rättigheter

·           Du har rätt att bli informerad om behandlingen av dina uppgifter (vilket det här meddelandet är avsett att göra), att be Honda om en kopia av dina personuppgifter, att rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt att få ut de personuppgifter du har lämnat i ett strukturerat, maskinläsbart format.

·           Du kan under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter (i synnerhet om vi inte måste behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtalsmässigt eller juridiskt krav).

·           När vi har bett dig om ditt samtycke kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du begär att få ta tillbaka ditt samtycke till att Honda behandlar dina personuppgifter påverkar det inte eventuell behandling som vid den tidpunkten redan har utförts.

De här rättigheterna kan vara begränsade, till exempel om vi genom att uppfylla din begäran skulle komma att avslöja någon annans personuppgifter eller om du ber oss att radera information som lagen kräver att vi sparar eller som vi har tungt vägande berättigade intressen av att spara.

(b)    Din rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Du har också rätt att inlägga klagomål till en tillsynsmyndighet för personuppgiftsskydd. Det kan vara en tillsynsmyndighet på den plats där du bor, där du arbetar eller där ett uppgiftsskyddsbrott har inträffat.

Uppdateringar av sekretessmeddelandet

Det kan hända att detta sekretessmeddelande emellanåt uppdateras. I samband med det uppdateras även datumet högst upp i sekretessmeddelandet. Du bör regelbundet titta efter ändringar i sekretessmeddelandet som finns tillgängligt i appen. Det kan också finnas tillfällen då vi enligt gällande lagstiftning aktivt måste informera dig om särskilda aktiviteter som rör uppgiftsbehandling eller väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande.

Kontakta oss

Appen ägs av Honda Motor Europe Limited (organisationsnummer 857969), som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom appen, vars säte är Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien.

Om du har några frågor om det här sekretessmeddelandet är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsombud på DPO@honda-eu.com.