Operatörssäkerhet

Vi har gjort våra Honda industrimaskiner lätta att använda så att du kan utföra jobbet snabbt. Vi vill även vara säkra på att du utför jobbet säkert.

Vi tänker på ditt skydd

Vi ber dig observera alla säkerhetsaspekter, både för din egen och andras skull. Det är extremt viktigt att följa alla regler; du hittar dem i din instruktionsbok (ha den nära till hands!). Innan du börjar arbeta ska du läsa instruktionsboken noggrant, se till att du förstår de specifika driftprocedurerna för din maskin och den exakta betydelsen av dekalerna som sitter på den. Och säkerställ att den som ska använda maskinen får ordentliga instruktioner.

Elverk

Som du kan föreställa dig finns det en del viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till för ett elverk. Hondas elverk är utformade för användning med elektrisk utrustning som har lämpliga effektkrav; andra användningar kan ge upphov till skada på den person som använder den eller skada på elverket och annan egendom.

Några måsten och några förbud (mestadels förbud):

 • Försök aldrig att modifiera elverket. Det kan orsaka en olycka såväl som skada på elverket och utrustningen.
 • Kör inte elverket med någon kåpa borttagen. Din hand eller fot kan fastna i elverket och det kan ge upphov till en olycka.
 • Kör aldrig elverket i ett slutet eller delvis slutet utrymme eller inuti ett garage, hus eller nära öppna fönster och dörrar. Det kan orsaka kolmonoxidförgiftning.
 • Ställ alltid elverket på en jämn, fast yta innan den tas i drift.
 • Kontakta din auktoriserade Honda-återförsäljare för instruktioner om demontering och service av elverket som inte täcks av manualen.
 • Om elverket förvaras utomhus, kontrollera alla elektriska komponenter på kontrollpanelen innan drift. Fukt eller is kan orsaka en felfunktion eller kortslutning i de elektriska komponenterna, vilket kan ge en livsfarlig elstöt.
 • Anslut inte till en byggnads elsystem om inte en isoleringsbrytare har monterats av en certifierad elektriker.
 • Använd inte elverket på platser där det är stor risk för brand.
 • Håll elverket åtminstone en meter (tre fot) från byggnader och övrig utrustning under drift. Avgassystemet blir hett nog för att antända vissa material.
 • Inneslut inte elverket i någon struktur och håll lättantändliga material borta från elverket.
 • Vissa delar av den invändiga förbränningsmotorn är heta och kan orsaka brännskador.
 • Tanka försiktigt – bensin är extremt lättantändligt och bensinånga kan explodera. Låt motorn svalna av om elverket har varit i drift. 

Vattenpumpar

De flesta regler som gäller för våra elverk (ovan) gäller även för våra vattenpumpar. Nedan följer några regler som gäller specifikt för Hondas vattenpumpar.

 • Pumpa aldrig brännbara eller korrosiva vätskor som bensin eller syra. 
 • För att undvika pumpkorrosion, pumpa aldrig havsvatten, kemiska lösningar eller kaustiska lösningar som olja, vin eller mjölk.

Bandvagnar

Många av de regler som gäller för våra elverk (ovan) gäller även för våra bandvagnar. Nedan följer några regler som gäller specifikt för Hondas bandvagnar.

 • För att undvika olyckor eller att du mister kontrollen, åk inte på bandvagnen – gå bakom den och håll fast i de båda handtagen. Låt inte andra åka på bandvagnen som passagerare.
 • Se upp för hinder när maskinen är i drift. Använd inte bandvagnen vid dålig sikt.
 • Respektera lastgränserna för att undvika olyckor eller vältning. 
 • Försäkra dig om att lasten är säker och inte sticker ut från bandvagnen eller skymmer sikten.
 • För att undvika vältning, var försiktig vid ändring av bandvagnens riktning vid körning i lutningar, och kör inte i upp- eller nedförsbackar som är brantare än 15°.
 • När bandvagnen backas och man går baklänges ökar risken för att man ramlar eller halkar. Var extra försiktig när du backar. 
 • Använd aldrig maskinen för arbete på natten.