DATASKYDDSMEDDELANDE TILL KUNDEN FÖR APPEN HONDA MII-MONITOR

Honda strävar alltid efter att skydda och respektera kundernas personliga integritet. I det här sekretessmeddelandet beskrivs hur Honda Motor Europe Limited (”Honda”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du besöker, hämtar filer från, använder eller kontaktar Honda i anslutning till mobilprogrammet Honda Miimo som även kallas Mii-monitor (inklusive eventuella tjänster som är tillgängliga genom programmet) (gemensamt benämnda ”appen”). I detta sekretessmeddelandet beskrivs också dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter, inklusive rätten att invända mot delar av den behandling som Honda utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns i avsnittet ”Dina val och rättigheter”.

Vi kan också komma att förse dig med ytterligare information när vi samlar in personuppgifter, om vi anser att det skulle vara till hjälp att tillhandahålla relevant information snabbt.

Beroende på din relation till Honda kan vi också komma att skicka, eller har kanske redan skickat, andra meddelanden om hur vi använder dina personuppgifter. Om du till exempel redan har köpt en annan Honda-produkt kan du då ha gett ditt samtycke till att vi kontaktar dig angående underhåll av den produkten eller med annan kommunikation eller marknadsföringsinformation från Honda. Sådana meddelanden ersätts inte av detta sekretessmeddelande och gäller därför i förekommande fall även i fortsättningen.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

•                     Platsdata: Information från GPS Global Positioning System i produkten definierar platsen för Honda Miimo;

•                     Information för att skapa en användarprofil: till exempel serienummer för din Honda Miimo, din e-postadress och lösenord, din åldersgrupp, din stad och ditt land.

•                     När du använder appen: Teknisk information om din användning av appen, som IP-adress och operativsystem, webbläsartyp (vid besök på vår webbplats), information om den enhet du använder för att komma åt appen (”enheten”) (t.ex. enhetens serienummer, unika ID-nummer och MAC-adress) samt tekniska och händelsebaserade data i relation till din användning av enheten (t.ex. internet- och Bluetooth-ihopparning, anslutningsdata och sessionslängd);

•                     Där du kontaktar oss direkt om appen ska du uppge följande: ditt namn och dina kontaktupplysningar (som adress, postnummer, land, telefonnummer och/eller e-postadress) och skälet till att du kontaktar oss;

•                     Där du kontaktar din auktoriserade Honda-återförsäljare (som sålde din Honda Miimo (”Återförsäljare” till dig)) via appen om din Honda Miimos ska du uppge följande: ditt namn och dina kontaktupplysningar (som adress, postnummer, land, telefonnummer och/eller e-postadress), skälet till att du kontaktar återförsäljaren och information om din Honda Miimo eller enheten för att kunna diagnostisera eventuella problem;

•                     När du kontaktar oss: kan vi samla in information om tjänster som intresserar dig;

•                     Annan information som du skickar in till oss: t.ex. signaturer, fotografier, åsikter, din geografiska plats och annan information som du uppger.

Varför vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter

Vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter av de skäl som anges nedan.

·           Där det krävs för Hondas legitima intressen.

o   för att leverera appen och relaterade tjänster till dig, inklusive för att skicka varningar och servicemeddelanden till dig;

o   administrera appen;

o   du ska kunna hämta uppdateringar av appen och eventuella utbyten;

o   svara på frågor och klagomål från användare;

o   skapa en profil av dig så att vi vet vilka produkter och tjänster vi ska erbjuda dig i syften för direktmarknadsföring;

o   underhålla interna register;

o   hantera och granska vår affärsverksamhet, inklusive ledningsanalys, revision, prognoser och affärsplanering;

o   be dig ge dina synpunkter eller delta i enkäter om våra produkter och tjänster (genom pushnotiser) och för att genomföra och analysera sådana enkäter och undersökningar så att vi kan skapa riktmärken för våra produkter och tjänster i syfte att förbättra dem; och

o   vid behov, som en del av en omstrukturering eller försäljning av Honda eller andra relevanta verksamheter eller tillgångar inom Koncernen.

 

·           När du har givit ditt samtycke.

o    Vi skickar direktmarknadsföring inklusive information om varor och tjänster som kan intressera dig genom meddelanden i appen (som du får pushnotiser om). Vi erbjuder alltid möjligheten att sluta prenumerera på direktmarknadsföring när som helst.

o    Vi spårar och analyserar din användning av appen för att vi ska kunna förbättra och optimera appens funktioner och Hondas produkter och tjänster (i synnerhet vårt Miimo-sortiment). Analyserna görs normalt utifrån aggregerad statistik).

 

·           När det behövs för att kunna genomföra ett avtal som Honda har med dig eller för att kunna ingå det.

o    För att svara på eller hantera dina begäran eller förfrågningar som du skickar genom appen eller på annat sätt, ge dig teknisk support för din Honda Miimo, tillhandahålla den tjänst vi erbjuder genom appen (vilket omfattar att dela din information med tredje part enligt nedanstående) samt för eventuella andra syften som gäller ditt juridiska förhållande till Honda.

·           När det krävs för att uppfylla lagstadgade krav.

o    När du utövar dina juridiska rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, för att bekräfta din identitet, för att fastställa och försvara våra juridiska rättigheter, för aktiviteter som rör förebyggande, upptäckt och utredning av brott (vilket kan omfatta att dela din information med brottsbekämpande organ enligt nedanstående) och för att efterleva våra juridiska och regelmässiga skyldigheter.

 

Hur vi delar dina personuppgifter

(a)    Överföringar inom Honda-koncernen

Vi delar dina personuppgifter med medlemmar i Honda-koncernen.

·       I händelse av återtagande av produkten eller rättstvist kan personuppgifter delas med vårt moderbolag Honda Motor Co. Ltd. (HM) i Japan, i syfte att undersöka eventuella tekniska problem och samordna gruppförsäkringar.

·       HM samordnar också teknisk support för appen.

 

(b)    Överföringar till Hondas auktoriserade återförsäljare och reparatörer

 

Vi delar dina personuppgifter med din återförsäljare för att han/hon med vår hjälp ska kunna ge dig teknisk support för din Honda Miimo. Din återförsäljare är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, separat från Honda, och behandlar därför dina personuppgifter i enlighet med sitt eget sekretessmeddelande. Du bör därför läsa igenom din återförsäljares sekretessmeddelande.

 

(c)     Amazon Alexa

Du har möjlighet att styra din Honda Miimo gräsklippare via Amazon Alexa röstkommandon. För att göra det måste du ansluta din Honda Miimo till Amazon Alexa. Om du kontrollerar din Honda Miimo via Alexa kan du behöva överföra personuppgifter via Amazon till Honda Miimo och vice versa. Om du ger röstkommandon till Amazon Alexa för att kontrollera Honda Miimo eller hämta information från din Honda Miimo, överförs röstdata till Amazon och används av Amazon för att utföra tjänsten. Dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Genom att ansluta dina Amazon Alexa- och Honda-konton och genom att aktivera färdigheter, gör du klart att Honda Miimo som installerats på ditt system ska kontrolleras via Amazon Alexa och att information ska skickas via Amazon Alexa. Vi utbyter data med Amazon Alexa i det här sammanhanget. Amazon kan behandla dina personuppgifter för egna syften i enlighet med Amazons eventuella tillämpliga sekretessmeddelanden och vi har ingen inverkan på sådan behandling. Se Amazons sekretessmeddelanden när det gäller Alexa, för mer information om databehandling av Amazon.

(d)    Överföringar till företag som levererar tjänster enligt avtal

Dina personuppgifter kommer att delas med företag som enligt avtal tillhandahåller tjänster till Honda-koncernen, t.ex. de företag som anges nedan:

·       Apputvecklare (nuvarande leverantör: Bella Dati)

·       IT-värd (nuvarande leverantör: Amazon Web Services)

·       Molnserveroperatör (nuvarande leverantör: Bella Dati)

·       IT-underhållsleverantör (nuvarande leverantör: Bella Dati)

·       Professionella rådgivare, t.ex. advokatbyråer

(e)    Överföringar till andra organisationer

·       Överföringar till tredjepart om vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla ett juridiskt krav eller om vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna skydda Hondas, våra kunders eller någon annans rättigheter, egendom eller säkerhet.

·       Överföringar till myndigheter och/eller brottsbekämpande organ om det krävs enligt lag eller för att vi ska kunna skydda våra berättigade intressen i enlighet med gällande lagar.

·       Överföringar till potentiella eller faktiska köpare i händelse av att Honda, eller någon del av Honda-koncernen, säljer någon del av sin verksamhet eller sina tillgångar som innefattar personuppgifter.

Överföringar utanför Storbritannien och EES

Vi kan överföra de personuppgifter som beskrivs i den här policyn till Honda Motor Limited i Japan när vi tillhandahåller appen. Japan bedöms av Europeiska kommissionen och Secretary of State i Storbritannien ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

När du använder Amazon Alexa överför vi även personuppgifter till Amazon så att Alexa kan svara på dina kommandon. Vi överför personuppgifter till Amazon eftersom överföringen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst du har begärt. Överföringen är därför nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. När personuppgifter överförs till Amazon kan Amazon överföra dina personuppgifter till andra jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien.

Vi överför för närvarande inte dina personuppgifter utanför Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutom enligt vad som anges ovan. Vi kan komma att delta i andra internationella överföringar av dina personuppgifter i framtiden. I sådana fall uppdaterar vi det här sekretessmeddelandet i förväg. Genom att göra det kan vi:

·         förlita oss på beslut om adekvat nivå av dataskydd från andra länder, som utfärdas av Europeiska kommissionen och/eller Secretary of State i Storbritannien

·         använda standardavtalsklausuler för dataskydd som har godkänts av Europeiska kommissionen och/eller av den brittiska regeringen (i tillämpliga fall), eller

·         förlita oss på företagsregler för att skydda dina data, som har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter eller Information Commissioner i Storbritannien (om tillämpligt).

Om du vill veta mer, eller få kopior av de dokument som används för att skydda din information, är du välkommen att kontakta oss så som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Dina val och rättigheter

(a)    Dina allmänna rättigheter och val

·           Du har rätt att bli informerad om behandlingen av dina uppgifter (vilket det här meddelandet är avsett att göra), att be Honda om en kopia av dina personuppgifter, att rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt att få ut de personuppgifter du har lämnat i ett strukturerat, maskinläsbart format.

·           Du kan under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter (i synnerhet om vi inte måste behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtalsmässigt eller juridiskt krav).

·           När vi har bett dig om ditt samtycke kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du begär att få ta tillbaka ditt samtycke till att Honda behandlar dina personuppgifter påverkar det inte eventuell behandling som vid den tidpunkten redan har utförts.

De här rättigheterna kan vara begränsade, till exempel om vi genom att uppfylla din begäran skulle komma att avslöja någon annans personuppgifter eller om du ber oss att radera information som lagen kräver att vi sparar eller som vi har tungt vägande berättigade intressen av att spara.

(b)    Dina rättigheter och valmöjligheter vad gäller direktmarknadsföring

Honda kan ge dig möjlighet att tacka ja (samtycka) till att få direktmarknadsföring i appen.

Om du sedan bestämmer dig för att du inte vill att vi skickar direktmarknadsföring i appen ger vi dig möjlighet att välja bort direktreklam.

(c)     Din rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Du har också rätt att inlägga klagomål till en tillsynsmyndighet för personuppgiftsskydd. Det kan vara en tillsynsmyndighet på den plats där du bor, där du arbetar eller där ett uppgiftsskyddsbrott har inträffat.

Datalagring

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de ändamål som anges i det här sekretessmeddelandet. Såvida inte uppgifterna behöver lagras för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att de kan vara relevanta för en tvist vidtar vi åtgärder inom 2 år efter att din relation med Honda avslutats avseende tillhandahållandet av HRM3000 Live-tjänsten för att ta bort dina personuppgifter eller spara dem i ett format som inte längre identifierar dig.

Länkar till tredjeparts webbplatser

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser för våra samarbetspartners, annonsörer och koncernföretag. Honda ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som dess egen webbplats innehåller länkar till. När du besöker en tredjeparts webbplats är det ditt eget ansvar att läsa den sekretesspolicy och de juridiska bestämmelser och villkor som gäller för den.

Uppdateringar av sekretessmeddelandet

Det kan hända att detta sekretessmeddelande emellanåt uppdateras. I samband med det uppdateras även datumet högst upp i sekretessmeddelandet. Du bör regelbundet titta efter ändringar i sekretessmeddelandet som finns tillgängligt i appen. Det kan också finnas tillfällen då vi enligt gällande lagstiftning aktivt måste informera dig om särskilda aktiviteter som rör uppgiftsbehandling eller väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande.

Kontakta oss

Appen tillhandahålls av Honda Motor Europe Limited (organisationsnummer 857969), som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom appen, vars säte är Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien.

Om du har några frågor om det här sekretessmeddelandet är du välkommen att kontakta oss på mii-monitor@honda-eu.com Vårt personuppgiftsombud kan också nås på DPO@honda-eu.com.