Din Honda-garanti

Vilket jobb du än utför kommer din Honda-produkt för gräsmatta och trädgård fortsätta att arbeta för dig, säsong efter säsong. Och med en omfattande garanti får du ännu högre tillförlitlighet på köpet.

Honda 5-årsgaranti

Hondas produkter för gräsmatta och trädgård täcks av en av de mest omfattande garantier som finns, och den gäller både tillverknings- och materialfel. Din återförsäljare ska registrera din maskin vid köpet – det är så Honda-garantin aktiveras. Du får då ett garantibevis som en bekräftelse på att din produkt blivit registrerad.

Alla våra bensindrivna produkter som är sålda i Sverige ger dig 5 års garanti vid privat bruk samt 1 års garanti vid yrkesmässigt bruk. Alla batteriprodukter (Miimo, HRE 370 samt häcksax, lövblås och grästrimmer) samt tillbehör till Versatool (multifunktionsverktyget) har 2 års garanti.

För din egen säkerhet och för att produkterna ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att du läser i medföljande instruktionsbok.

Återförsäljaren ska i samband med försäljning överlämna till dig:

• Instruktionsbok

• Garantibevis, utskrivet och stämplat av återförsäljaren

• Europeisk Garantibok där leveransservicedelen s. 10-11 ska vara ifylld och stämplad.

Med försäljningsdatum räknas den dag då produkten garantiregistreras hos Honda.

 

 

För att garantin ska vara giltig måste din maskin underhållas i enlighet med de servicescheman som finns i instruktionsboken (med allt servicearbete registrerat), i händelse av ett garantianspråk. Låt endast en auktoriserad återförsäljare av Hondas produkter för gräsmatta och trädgård utföra eventuellt servicearbete, och använd alltid Honda originaldelar.

Villkor


Följande omfattas INTE av Hondas garanti

 • Skada som är ett resultat av att det periodiska underhållet (se instruktionsbok) ej har skötts.
 • Skada som orsakats av att reparation eller service utförts av icke auktoriserad serviceverkstad.
 • Skada som är ett resultat av att användningssättet är ett annat än det som är angivet i instruktionsboken.
 • Skada som är ett resultat av användandet av icke originaldelar (piratdelar), ej rekommenderade oljor och smörjmedel samt tillbehör som inte är godkända av Honda.
 • Skada eller försämring p g a åldrande (naturlig blekning av målade ytor eller metallytor, flagning eller annat naturligt åldrande), konsumtionsdelar (slitdelar).
 • Honda ersätter inte reservdelar som slitits p g a naturligt slitage och nötning. Följande reservdelar täcks inte av garantin, om dessa inte behövs som en del i en garantireparation.
  - Tändstift, bränslefilter, luftfilter, däck, hjul, hjullager, startsnöre, kablar, gummibelägg på matarskruv (snöslunga).
  - Smörjmedel: Olja, fett.
 • Inspektionsrengöring, justering och annat periodiskt underhållsarbete (förgasarrengöring, dränering av motorolja, justering av rem och vajrar).
 • Kostnader i samband med garantianspråket, inkluderande: Kompensation för tidsförlust och resor, kommersiella förluster eller hyreskostnader för ersättningsprodukt samt fraktkostnader.
 • Skada som är resultat av att produkten utsatts för sot, rök, kemiska ämnen, avföring från fåglar, saltvatten, havsluft, salt eller andra miljöfenomen.

Honda-garantins fullständiga villkor finns i produktens instruktionsbok.

Honda Miimo trygghetsförsäkring – upp till 10 års trygghet!

När du köper en Honda Miimo får du 2 års garanti från Honda.Utöver garantin erbjuder Honda tillsammans med Artic även en 3-månaders trygghetsförsäkring utan kostnad

Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador på din Miimo. Detta betyder att du genom försäkringen kan få ersättning om du skulle råka ut för en stöld eller om åskan skulle slå ner och skada din Miimo. Efter tre månader kommer du att få ett erbjudande att förlänga denna försäkring 1 år i taget ända upp till 8 år. När den 2-åriga garantin tar slut omfattar försäkringen även plötsliga och oförutsedda inifrån kommande skador.

Vill du inte förlänga trygghetsförsäkringen efter de tre månaderna så behöver du inte vidta någon åtgärd. 

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till produkten. Försäkringen kan även överlåtas till annan som genom lagligt förvärv har tagit över produkten.

Villkoren
Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring.

Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med en maskinskada eller en plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada inklusive stöld, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning.

Trygghetsförsäkringen går därefter in och ersätter dig för självrisk ocheventuell avskrivning, ersättningen är maximerad till inköpspriset på produkten.

Trygghetsförsäkringen går in och ersätter självrisken och åldersavdraget som hem-/villaförsäkringen drar av vid en skada. Omfattar hem-/villaförsäkringen inte skadan på din Miimo så går trygghetsförsäkringen in och täcker skadan även om det skulle vara under din självrisk hos hem-/villaförsäkringsbolaget. Skadan måste dock överstiga 300 kr.

Särskilda undantag
Se gällande villkor i ditt försäkringsbrev.

Din insats
Du som kund kommer att bli registrerad av din återförsäljare för Hondas 2-åriga garanti och försäkringen. Inom 3 månader kommer du att få ett erbjudande om att förnya försäkringen i ytterligare ett år, gör du detta kommer du kunna förnya försäkringen upp till 8 år.

Får du inte ett erbjudande hör av dig till din återförsäljare eller Arctic. 

Bekräftelse
När registreringen är gjord skickas ett försäkringsbrev från Arctic för 3-månadersperioden samt ett erbjudande om att teckna försäkring för ett år framåt. Aktuella villkor bifogas med försäkringsbrevet.

Åtgärder vid skada
Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till hem-/villaförsäkringen för skadereglering. Därefter skall skadan omgående anmälas till Arctic. Dock senast 6 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan. Kopia av försäkringsbevis, reparatörsrapport och skaderegleringsbeslut från hem-/villaförsäkringen skall bifogas vid skadeanmälan. Om du inte är nöjd med beslutet i ditt skadeärende kan du alltid få ditt ärende prövat hos försäkringsbolaget och Allmänna Reklamationsnämnden.

Tillsynsmyndighet
Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn.

Frågor
Har du frågor kring din produkt så ska du kontakta din Honda återförsäljare. Har du frågor kring försäkringen vänder du dig till Arctic på telefonnummer 08-746 05 60, faxnummer 08-746 88 49 eller e-post: kundtjanst@arctic.se.