DATASKYDDSMEDDELANDE TILL KUNDEN FÖR APPEN HONDA MII-MONITOR

Honda strävar alltid efter att skydda och respektera kundernas personliga integritet. I det här sekretessmeddelandet beskrivs hur Honda Motor Europe Limited (”Honda”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du besöker, hämtar filer från eller kontaktar Honda i anslutning till mobilprogrammet Honda Miimo som även kallas Mii-monitor (inklusive eventuella tjänster som är tillgängliga genom programmet) (gemensamt benämnda ”appen”). I detta dataskyddsmeddelandet beskrivs också dina rättigheter när det gäller skydd av personuppgifter, inklusive rätten att invända mot delar av den behandling som Honda utför. Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns i avsnittet ”Dina val och rättigheter”.

Vi kan också komma att förse dig med ytterligare information när vi samlar in personuppgifter, om vi anser att det skulle vara till hjälp att tillhandahålla relevant information snabbt.

Beroende på din relation till Honda kan vi också komma att skicka, eller har kanske redan skickat, andra meddelanden om hur vi använder dina personuppgifter. Om du till exempel redan har köpt en annan Honda-produkt kan du då ha gett ditt samtycke till att vi kontaktar dig angående underhåll av den produkten eller med annan kommunikation eller marknadsföringsinformation från Honda.

Sådana meddelanden ersätts inte av detta dataskyddsmeddelande och gäller därför i förekommande

fall även i fortsättningen.

Vilka personuppgifter vi samlar in

 

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

•       Information för att skapa en användarprofil: till exempel serienummer för din Honda Miimo, ditt användarnamn och lösenord, din åldersgrupp, din stad och ditt land. VI AVRÅDER DOCK BESTÄMT FRÅN ATT ANVÄNDA INFORMATION SOM KAN IDENTIFIERA DIG PERSONLIGEN NÄR DU VÄLJER ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD;

•       När du använder appen: Teknisk information om din användning av appen, som IP-adress och operativsystem, webbläsartyp (vid besök på vår webbplats), information om den enhet du använder för att komma åt appen (”enheten”) (t.ex. enhetens serienummer, unika IDnummer och MAC-adress) samt tekniska och händelsebaserade data i relation till din användning av enheten (t.ex. internet- och Bluetooth-ihopparning, anslutningsdata och sessionslängd);

•       När du kontaktar oss direkt om appen ska du uppge följande: ditt namn och dina kontaktupplysningar (som adress, postnummer, land, telefonnummer och/eller e-postadress) och skälet till att du kontaktar oss.

•       När du kontaktar din auktoriserade Honda-återförsäljare (som sålde din Honda Miimo (”återförsäljaren”)) genom appen angående din Honda Miimo: ska du uppge följande: ditt namn och dina kontaktupplysningar (som adress, postnummer, land, telefonnummer och/eller e-postadress), skälet till att du kontaktar återförsäljaren och information om din Honda Miimo eller enheten för att kunna diagnostisera eventuella problem.

•       När du kontaktar oss kan det hända att vi gör följande: samlar in information om tjänster som intresserar dig.

•       Andra uppgifter som du kan tänkas lämna ut till oss: t.ex. signaturer, fotografier, åsikter, din geografiska plats och annan information som du uppger.

 

Varför vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter

 

Vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter av de skäl som anges nedan.

•       Där det krävs för Hondas legitima intressen,

till exempel för att:

·        leverera appen och relaterade tjänster till dig

·        administrera appen

·        du ska kunna hämta uppdateringar av appen och eventuella utbyten

·        vi ska kunna förbättra och optimera appens funktioner och Hondas produkter och tjänster (I synnerhet Honda Miimo-sortimentet)

·        vi ska kunna förstå vilka delar av appen som är mest populära/används mest, eller som behöver ändras/uppgraderas

·        svara på frågor och klagomål från användare

·        skapa en profil av dig så att vi vet vilka produkter och tjänster vi ska erbjuda dig I direktmarknadsföringssyfte

·        underhålla interna register

·        hanterag och granska vår affärsverksamhet, inklusive ledningsanalys, revision, prognoser och affärsplanering

·        be dig ge dina synpunkter eller delta i enkäter om våra produkter och tjänster (genom pushaviseringar) och för att genomföra och analysera sådana enkäter och undersökningar så att vi kan skapa riktmärken för våra produkter och tjänster i syfte att förbättra dem o detta krävs i händelse av omstrukturering eller försäljning av Honda eller av ett relevant företag inom Honda-koncernens verksamhet eller tillgångar o konvertera personuppgifter till anonyma data och använda dessa (normalt som ett samlat statistiskt underlag) för forskning och analys i syfte att förbättra appens funktionalitet, se avsnittet ”Sammanställd information” nedan.

När vi behandlar uppgifter baserat på våra berättigade intressen är vi skyldiga att väga våra berättigade affärsintressen mot din rätt till dataskydd och försäkra oss om att dina rättigheter inte väger tyngre än våra intressen. Om du vill veta mer om hur vi gör den här uppvägningen är du välkommen att kontakta oss med hjälp av de kontaktupplysningar som anges i slutet av det här dataskyddsmeddelandet.

 

•       När du har givit ditt samtycke.

·        Till exempel till att vi skickar direktmarknadsföring inklusive information om varor och tjänster som kan intressera dig genom meddelanden i appen (som du får push-aviseringar om). Vi erbjuder alltid möjligheten att sluta prenumerera på direktmarknadsföring när som helst.

•       När det behövs för att kunna genomföra ett avtal som Honda har med dig eller för att kunna ingå det.

·        Till exempel att svara på eller hantera begäranden eller förfrågningar som du skickar genom appen eller på annat sätt, ge dig teknisk support för din Honda Miimo, tillhandahålla den tjänst vi erbjuder genom appen (vilket omfattar att dela din information med tredje part enligt nedanstående) samt för eventuella andra syften som gäller ditt juridiska förhållande till Honda.

•       När det krävs för att uppfylla lagstadgade krav.

·        Till exempel när du utövar dina juridiska rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, för att bekräfta din identitet, för att fastställa och försvara våra juridiska rättigheter, för aktiviteter som rör förebyggande, upptäckt och utredning av brott (vilket kan omfatta att dela din information med brottsbekämpande organ enligt nedanstående) och för att efterleva våra juridiska och regelmässiga skyldigheter.

•       Sammanställd information

·        Honda konverterar även personuppgifter till anonyma data och använder dessa (normalt som ett samlat statistiskt underlag) för forskning och analys i syfte att förbättra appen, analysera trender och skräddarsy produkter. Sammanställda personuppgifter identifierar inte dig eller någon annan som använder appen.

Hur vi delar dina personuppgifter

 

(a)   Överföringar inom Honda-koncernen

 

Vi delar dina personuppgifter med medlemmar i Honda-koncernen.

•       I händelse av produktåterkallelse eller rättstvist kan personuppgifter komma att delas med vårt moderbolag Honda Motor Co. Ltd., (HM) i Japan i syfte att utreda eventuella tekniska problem och samordna gruppförsäkringar.

•       HM samordnar också teknisk support för appen.

I de syften som anges ovan kommer dina personuppgifter att behandlas inom, eller kommas åt från, medlemmar i Honda-koncernen som är baserade i jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) vars dataskyddslagstiftning inte motsvarar den som gäller inom EES-området. När vi överför dina uppgifter inom Honda-koncernen använder vi standardiserade avtalsklausuler om dataskydd som är godkända av EU-kommissionen.

(b)   Överföringar till Hondas auktoriserade återförsäljare och reparatörer

 

Vi delar dina personuppgifter med din återförsäljare för att han/hon med vår hjälp ska kunna ge dig teknisk support för din Honda Miimo.

(c)   Överföringar till företag som levererar tjänster enligt avtal

Dina personuppgifter kommer att delas med företag som enligt avtal tillhandahåller tjänster till Honda-koncernen, t.ex. de företag som anges nedan:

•       Apputvecklare (nuvarande leverantör: Takasaki Kyodo Computing Centre)

•       IT-värdtjänster (nuvarande leverantör: Microsoft Corporation genom plattformen Microsoft Azure)

•       IT-underhåll (nuvarande leverantör: Takasaki Kyodo Computing)

•       Professionella rådgivare (nuvarande leverantör av juridiska tjänster: olika advokatbyråer, inklusive Shoosmiths LLP i Storbritannien)

Överföringar utanför EES-området

 

Personuppgifter som behandlas genom appen lagras i ett land inom EES-området. I ovanstående syften kommer vi dock att överföra dina personuppgifter till organisationer utanför EES-området. När vi gör det kan det hända att vi använder standardiserade avtalsklausuler om dataskydd som är godkända av EU-kommissionen. Vi kan också överföra dina uppgifter till organisationer i USA som medverkar i EU:s och USA:s sköld för skydd av personlig integritet eller har infört företagsövergripande regler för att skydda personuppgifter som är godkända av EU:s dataskyddsmyndigheter. Om du vill veta mer, eller få kopior av de document som används för att skydda din information, är du välkommen att kontakta oss så som anges I avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

(d)   Överföringar till andra organisationer

•       Överföringar till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla ett juridiskt krav eller om vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna skydda Hondas, våra kunders eller någon annans rättigheter, egendom eller säkerhet.

•       Överföringar till myndigheter och/eller brottsbekämpande organ om det krävs enligt lag eller för att vi ska kunna skydda våra berättigade intressen i enlighet med gällande lagar.

•       Överföringar till potentiella eller faktiska köpare i händelse av att Honda, eller någon del av Honda-koncernen, säljer någon del av sin verksamhet eller sina tillgångar som innefattar personuppgifter.

Dina val och rättigheter

 

(a) Dina allmänna rättigheter och val

•       Du har rätt att bli informerad om behandlingen av dina uppgifter (vilket det här meddelandet är avsett att göra), att be Honda om en kopia av dina personuppgifter, att rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt att få ut de personuppgifter du har lämnat i ett strukturerat, maskinläsbart format.

•       Du kan under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter (I synnerhet om vi inte måste behandla uppgifterna för att uppfylla ett avtalsmässigt eller juridiskt krav).

•       När vi har bett dig om ditt samtycke kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du begär att få ta tillbaka ditt samtycke till att Honda behandlar dina personuppgifter påverkar det inte eventuell behandling som vid den tidpunkten redan har utförts.

De här rättigheterna kan vara begränsade, till exempel om vi genom att uppfylla din begäran skulle komma att avslöja någon annans personuppgifter eller om du ber oss att radera information som lagen kräver att vi sparar eller som vi har tungt vägande berättigade intressen av att spara.

(b) Dina rättigheter och valmöjligheter vad gäller direktmarknadsföring

Honda ger dig möjlighet att tacka ja (samtycka) till att få direktmarknadsföring i appen.

Om du inte vill att vi skickar dig direktmarknadsföring i appen kan du när som helst be oss att inte göra det genom att:

•       Ändra dataskyddsinställningarna i appen

•       Kontakta oss på: mii-monitor@honda-eu.com

(c) Din rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Du har också rätt att inlägga klagomål till en tillsynsmyndighet för personuppgiftsskydd. Det kan vara en tillsynsmyndighet på den plats där du bor, där du arbetar eller där ett uppgiftsskyddsbrott har inträffat.

Datalagring

 

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att bedriva Hondas berättigade intressen enligt gällande lagar, eller för att utföra en tjänst på din begäran, eller för att uppfylla lagstadgade krav. Vid slutet av den aktuella tidsperioden, och under alla omständigheter senast två år efter att du senast använde appen, kommer vi att vidta åtgärder för att radera dina personuppgifter eller spara dem i ett sådant format att det inte längre går att identifiera dig.

Länkar till tredje parts webbplatser

 

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser för våra samarbetspartners, annonsörer och koncernföretag. Honda ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som dess egen webbplats innehåller länkar till. När du besöker en tredje parts webbplats är det ditt eget ansvar att läsa den dataskyddspolicy och de juridiska bestämmelser och villkor som gäller för den.

Uppdateringar av dataskyddsmeddelandet

 

Det kan hända att detta dataskyddsmeddelande emellanåt uppdateras. I samband med det uppdateras även datumet högst upp i dataskyddsmeddelandet. Du bör regelbundet titta efter ändringar i dataskyddsmeddelandet som finns tillgängligt i appen. Det kan också finnas tillfällen då vi enligt gällande lagstiftning aktivt måste informera dig om särskilda aktiviteter som rör uppgiftsbehandling eller väsentliga ändringar av detta dataskyddsmeddelande.

Kontakta oss

 

Appen ägs av Honda Motor Europe Limited (organisationsnummer 857969), som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom appen, vars säte är Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien.

Om du har några frågor om det här dataskyddsmeddelandet är du välkommen att kontakta oss på

mii-monitor@honda-eu.com Vårt personuppgiftsombud kan också nås på DPO@honda-eu.com.