LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”EULA”)

LÄS AVTALET NOGA INNAN DU HÄMTAR ELLER STREAMAR APPEN FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN.


Det här licensavtalet för slutanvändare utgör ett juridiskt avtal mellan dig (”slutanvändaren” eller ”du”) och Honda Motor Europe Limited (organisationsnummer 857969), Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien (”Honda”, ”oss” eller ”vi”) rörande:


· Mobilprogrammet Honda Miimo som även kallas Mii-monitor (inklusive tjänster som kan nås genom programmet) (sammantaget kallade ”Appen”).


Vi licensierar användningen av appen till dig enligt detta licensavtal för slutanvändare och med förbehåll för eventuella regler eller riktlinjer som tillämpas av någon appbutik (”appbutiken”) från vilken slutanvändaren har hämtat appen (”appbutiksreglerna”). Vi säljer inte appen till dig. Vi förblir hela tiden ägare till appen.


KRAV PÅ OPERATIVSYSTEM DENNA APP KRÄVER EN ANDROID-SMARTTELEFON ELLER APPLE-SMARTTELEFON MED MINST 1 GB MINNE (RAM) FÖR ANDROID ELLER 512 MB MINNE (RAM) FÖR APPLE, INTERNETÅTKOMST OCH VERSION 4.1 AV ANDROIDS OPERATIVSYSTEM ELLER VERSION iOS 10 AV APPLES OPERATIVSYSTEM. ENHETEN MÅSTE HA MINST 500 MB LAGRINGSUTRYMME FÖR KORREKT INSTALLATION OCH ANVÄNDNING. SKÄRMUPPLÖSNINGEN BÖR VARA MINST 960 X 540 PIXLAR (px) FÖR ANDROID-SMARTTELEFONER ELLER 960 X 640 PIXLAR FÖR APPLE-SMARTTELEFONER. APPEN KAN FUNGERA ÄVEN PÅ ANDRA ENHETER, MEN DESSA MINIMIKRAV GÄLLER FÖR ATT APPEN SKA FUNGERA PÅ RÄTT SÄTT. OBS! APPEN ÄR ENDAST KOMPATIBEL MED FÖLJANDE MODELLER AV HONDA MIIMO (ROBOTGRÄSKLIPPARE):


· HRM3000


VIKTIGT MEDDELANDE:


· GENOM ATT HÄMTA APPEN FRÅN APPBUTIKEN GODKÄNNER DU DE BINDANDE LICENSVILLKOREN. LICENSVILLKOREN OMFATTAR ÄVEN ANSVARSBEGRÄNSNING ENLIGT VILLKOR 6.

· OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN KOMMER VI INTE ATT LICENSIERA APPEN TILL DIG OCH DU MÅSTE OMEDELBART UPPHÖRA MED ATT HÄMTA APPEN SAMT RADERA DEN.
Du bör skriva ut en kopia av detta licensavtal för slutanvändare för framtida behov.


ÖVERENSKOMNA VILLKOR


1. BEKRÄFTELSER


1.1 Villkoren i detta licensavtal (EULA) gäller för appen eller någon av de tjänster som är tillgängliga genom appen, inklusive eventuella uppdateringar av eller tillägg till dem, såvida de inte har separata villkor som i så fall är de som gäller.


1.2 Följande programvara med öppen källkod ingår i appen och därför kan villkoren i respektive licens med öppen källkod åsidosätta några av villkoren i detta licensavtal för slutanvändare:


(a)Apache, licensversion 2.0 (http://www.apache.org/licenses/)
(b)Otto (http://square.github.io/otto)
(c)Retrofit (http://square.github.io/retrofit)
(d)Gson (https://github.com/google/gson)
(e)Zxing (https://github.com/zxing/zxing)


1.3 Vi kan ändra dessa villkor när som helst genom att meddela dig om en förändring nästa gång du startar appen. De nya villkoren kan visas på skärmen och du kan behöva läsa och godkänna dem för att fortsätta att använda appen.

1.4 Då och då kan uppdateringar av appen komma att utfärdas via appbutiken. Beroende på uppdateringen kan det hända att du inte kan använda appen förrän du har hämtat eller streamat den senaste versionen och godkänt de nya villkoren.

1.5 Det kommer att antas att du har fått tillstånd från ägaren av mobiltelefonen eller handdatorn som sköts men inte ägs av dig och beskrivs i villkor 2.2 (”enhet”) för att hämta en kopia av appen till enheten. Både du och de kan bli debiterade av din och deras operatör för internetåtkomst på enheten. Du accepterar ansvar i enlighet med villkoren i detta licensavtal för slutanvändare för användning av appen på eller i samband med någon enhet, oavsett om den ägs av dig eller inte.

1.6 Vårt dataskyddsmeddelande finns här:

[http://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-miimonitor-privacy- policies.html]. I dataskyddsmeddelandet beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter i förhållande till appen. Genom att använda appen bekräftar du och samtycker dessutom till att internetöverföringar aldrig är helt privata eller säkra. Du förstår att alla meddelanden eller information som du skickar med hjälp av appen kan läsas eller snappas upp av andra, även om det finns ett speciellt meddelande om att en viss överföring är krypterad.


1.7 Genom att använda appen samtycker du till att vi samlar in och använder teknisk information om din enhet och tillhörande programvara, maskinvara och kringutrustning för att förbättra våra produkter och tillhandahålla tjänster till dig.

 

1.8 Appen kan innehålla länkar till andra oberoende tredjepartswebbplatser (”tredjepartswebbplatser”). Tredjepartswebbplatser står inte under vår kontroll och vi varken ansvarar för eller rekommenderar deras innehåll eller eventuella dataskyddspolicyer. Du måste göra dina egna oberoende bedömningar om din samverkan med eventuella tredjepartswebbplatser inklusive vid inköp av produkter eller tjänster genom dem.


1.9 Alla ord som följer uttryck som inklusive, inkludera, i synnerheti synnerhet till exempel eller liknande fraser ska tolkas som illustrativa och ska inte anses begränsa allmängiltigheten i den allmänna lydelsen som följer på dem.


2. BEVILJANDE OCH OMFATTNING AV LICENS


2.1 Med hänsyn till att du godkänner att följa villkoren i detta licensavtal för slutanvändare ger vi dig en icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda appen på din enhet med förbehåll för dessa villkor och appbutiksreglerna, som ingår i detta licensavtal för slutanvändare genom hänvisning. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter.

2.2 Du får ladda ner appen till en enhet för att visa, använda och visa den på din enhet, endast för dina personliga syften.

3. LICENSRESTRIKTIONER


Förutom vad som uttryckligen anges i detta licensavtal för slutanvändare eller enligt vad som tillåts av någon lokal lagstiftning förbinder du dig att:


(a) inte kopiera appen
(b) inte hyra ut, leasa ut, vidarelicensiera, låna ut, översätta, slå samman, anpassa, ändra eller modifiera appen.
(c) inte förändra, eller modifiera hela eller någon del av appen, eller tillåta att appen eller någon del av den kombineras med, eller blir införlivad i eventuella andra program
(d) inte demontera, dekompilera, baklängeskonstruera eller skapa härledda verk baserade på hela eller delar av appen
(e) inte tillhandahålla eller på annat sätt tillgängliggöra appen helt eller delvis (inklusive objekt och källkod), i någon form till någon person utan föregående skriftligt medgivande från oss
(f) att efterleva alla lagar och bestämmelser för kontroll över och exportrestriktioner för teknik som gäller för den teknik som används eller stöds av appen (”teknik”),
(gemensamt benämnda ”licensrestriktioner”).

4. GODTAGBARA ANVÄNDNINGSRESTRIKTIONER


Du får:

 

(a) inte använda appen på något olagligt sätt, för olagliga ändamål, eller på något sätt som är oförenligt med detta licensavtal för slutanvändare, eller agera bedrägligt eller uppsåtligt, till exempel, genom att hacka eller infoga skadlig kod, inklusive virus, eller skadliga data i appen eller operativsystemet
(b) inte kränka våra eller tredje parters immateriella rättigheter i samband med din användning av appen (i den mån en sådan användning inte är licensierad av detta licensavtal för slutanvändare)
(c) inte överföra något material som är kränkande, förolämpande eller på annat sätt anstötligt i förhållande till din användning av appen
(d) inte använda appen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller säkerhet eller störa andra användare
(e) inte samla in eller utvinna information eller data från våra system eller försöka dekryptera överföringar till eller från servrar som kör någon tjänst tillgänglig via appen

(gemensamt benämnda ”licensrestriktioner”).


5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


5.1 Du bekräftar att alla immateriella rättigheter i appen och tekniken tillhör oss eller våra licensgivare över hela världen, att rättigheter i appen är licensieras (de säljs inte) till dig och att du inte har några rättigheter i, eller till, appen annat än rätten att använda var och en av dem i enlighet med villkoren i detta licensavtal för slutanvändare.


5.2 Du är medveten om att du inte har någon rätt att få tillgång till appen i källkodsform.


6. ANSVARSBEGRÄNSNING


6.1 Du bekräftar att appen inte har utvecklats för att uppfylla dina individuella behov och att det därför är ditt ansvar att se till att appens möjligheter och funktioner uppfyller dina krav.


6.2 Vi levererar enbart appen för inhemskt och privat bruk. Du samtycker till att inte använda appen för kommersiella ändamål, affärs- eller återförsäljningsändamål och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

6.3 Vi är bara ansvariga 6.4 för förlust eller skada du lider som en förutsebar följd av vårt brott mot detta licensavtal för slutanvändare eller vår försumlighet, upp till den gräns som anges i villkor, men vi är inte ansvariga för någon oförutsedd förlust eller skada. Förlust eller skada är förutsebar om det är en självklar konsekvens av vårt brott eller om det övervägdes av både dig och oss samtidigt som vi beviljade detta licensavtal för slutanvändare.

6.4 Vårt maximala sammantagna ansvar enligt eller i samband med detta licensavtal för slutanvändare, oavsett om det baseras på avtal, rätt till ersättning (inklusive på grund av vårdslöshet) eller annan rättslig grund, ska under alla omständigheter vara begränsad till att du, utan kostnad, kan ladda ner ett annat exemplar av appen. Detta gäller inte för de typer av förluster som anges i punkt 6.5.


6.5 Ingenting i detta licensavtal för slutanvändare ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:


(a) dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet
(b) bedrägeri eller bedrägligt vilseledande
(c) annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av engelsk lag.


7. UPPSÄGNING


7.1 Vi kan säga upp detta licensavtal för slutanvändare omedelbart genom skriftligt meddelande till dig:


(a) om du begår ett väsentligt eller upprepat brott mot detta licensavtal för slutanvändare
(b) om du bryter mot någon av licensrestriktionerna eller restriktioner för godtagbar användning.


7.2 Vid uppsägning oavsett skäl:


(a) upphör alla rättigheter du erhåller enligt detta licensavtal för slutanvändare

(b) måste du omedelbart upphöra med all verksamhet som godkänts av detta licensavtal för slutanvändare, inklusive din användning av alla tjänster via appen

(c) måste du omedelbart radera eller ta bort appen från din enhet, och intyga för oss att du har gjort det och har förstört alla fullständiga eller delvisa kopior av appen du har gjort i strid med detta licensavtal för slutanvändare.


8. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL


8.1 Vi kommer inte att hållas ansvariga för underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, någon av våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare som orsakas av någon handling eller händelse utanför vår kontroll, inklusive fel i det offentliga eller privata telenätet (”händelse utanför vår kontroll”).


8.2 Om en händelse utanför vår kontroll påverkar utförandet av våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare:

(a) kommer våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare att suspenderas och tiden för utförandet av våra skyldigheter kommer att förlängas med den tid som händelsen utanför vår kontroll medför


(b) kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att finna en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare kan utföras trots händelsen utanför vår kontroll.


9. ANDRA VIKTIGA VILLKOR


9.1 Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare till en annan organisation, men det påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare.


9.2 Du kan bara överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare till en annan person med vårt skriftliga medgivande.


9.3 VIKTIGT! Om du överför ägandet av din Honda Miimo till någon annan ska du omedelbart meddela Honda om detta genom att kontakta oss med hjälp av kontaktupplysningarna i Bilaga 1 till det här dokumentet.


9.4 Även om vi inte insisterar på att du ska uppfylla några av dina skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare, inte hävdar våra rättigheter gentemot dig eller om vi dröjer med att göra det, betyder detta inte att vi avstår från våra rättigheter gentemot dig eller att du inte måste uppfylla dina skyldigheter. Om vi faktiskt avstår från att kräva ersättning för en försummelse av dig, vilket vi endast kommer att göra skriftligen, betyder det inte att vi automatiskt kommer att avstå från att kräva ersättning för framtida försummelser av dig.

9.5 Vart och ett av villkoren i detta licensavtal för slutanvändare gäller separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att något av dem är olagligt eller inte kan verkställas gäller övriga villkor fortfarande helt och fullt.

9.6 Observera att detta licensavtal för slutanvändare, dess innehåll och dess bildande styrs av engelsk lag. Du och vi är båda överens om att domstolarna i England kommer att ha icke-exklusiv behörighet att avgöra eventuella frågor om tolkning, anspråk eller tvister som rör dess villkor.


10. KOMMUNIKATION MELLAN OSS OCH SUPPORT

10.1 Om du vill kontakta oss skriftligen, eller om något villkor i detta licensavtal för slutanvändare kräver att du meddelar oss skriftligen, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i bilaga 1 till det här dokumentet. Vi bekräftar att vi har tagit emot ditt meddelande genom att kontakta dig skriftligen.

10.2 Om vi behöver kontakta dig eller skicka skriftliga meddelanden till dig gör vi det per e-post eller förfrankerat brev till den adress som du uppgav när du bad om appen.

10.3 Om du behöver hjälp med appen kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktupplysningar som finns i bilaga 1 till det här dokumentet.
Detta avtal har ingåtts den dag då du för första gången hämtade appen.

BILAGA 1 – KONTAKTUPPGIFTER


ÖSTERRIKE
Honda Motor Europe Ltd Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tfn: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
www.honda.at HondaPP@honda.co.at


BALTIKUM
(Estland/Lettland/Litauen)
Tfn: +372 651 7300
Fax: +372 651 7301
honda.baltic@honda-eu.com Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal Meistri 12 13517 Tallinn Estland


BELGIEN
Tfn: +32 2620 10 00
Fax: +32 2620 10 01
www.honda.be BH_PE@HONDA-EU.COM
Honda Motor Europe Ltd Doornveld 180-184 1731 Zellik


BULGARIEN
Power Products Trading 102A Gotz Delcev BLVD BG 1404 Sofia Bulgarien www.hondapower.bg
jolian_milev@honda.power.bg


KROATIEN
Hongoldonia d.o.o. Vrbaska 1c 31000 Osijek Tfn: +38531320420
Fax: +38531320429
www.hongoldonia.hr prodaja@hongoldonia.hr


CYPERN
Alexander Dimitriou & Sons Ltd. 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia
Tfn: +357 22 715 300


TJECKIEN
BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/8
15900 Prag 5 – Velká Chuchle
Tfn: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45
www.honda-stroje.cz


DANMARK
TIMA A/S
Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre
Tfn: +45 36 34 25 50
www.hondapower.dk


FINLAND
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B 01740 Vanda Tfn: +358 207757200
Fax: +358 9 878 5276
www.brandt.fi

FRANKRIKE
Honda Motor Europe Ltd Division Produit d’Equipement
Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai Croissy Beaubourg BP46,
77312 Marne La Vallée Cedex 2
Tfn : 01 60 37 30 00
Fax: 01 60 37 30 86
www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com


TYSKLAND
Tfn: 01805 20 20 90
Fax: +49 (0)69 83 20 20
www.honda.de info@post.honda.de
Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224 D-60314 Frankfurt


GREKLAND
Saracakis Brothers S.A. 71 Leoforos Athinon
10173 Aten
Tfn: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329
www.honda.gr info@saracakis.gr


UNGERN
Motor Pedo Co., Ltd. Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tfn: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
www.hondakisgepek.hu


IRLAND
Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount Dublin 12
Tfn: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
www.hondaireland.ie Service@hondaireland.ie


ITALIEN
Honda Motor Europe Ltd Via della Cecchignola, 13 00143 Rom
Tfn: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
www.hondaitalia.com info.power@honda-eu.com


MALTA
The Associated Motors Company Ltd. New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tfn: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150


NORGE
Berema AS
Box 454 1401 Ski
Tfn: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
www.berema.no berema@berema.no

POLEN
Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Pulawska 467
02-844 Warszawa
Tfn: +48 (22) 861 43 01
Fax: +48 (22) 861 43 02
www.ariespower.pl www.mojahonda.pl info@mojahonda.pl


PORTUGAL
GROW Productos de Forca Portugal Rua Fontes Pereira de Melo, 16 Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tfn: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
www.grow.com.pt abel.leiriao@grow.com.pt


VITRYSSLAND
Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9 220037 Minsk
Tfn: +375 172 999090
Fax: +375 172 999900
www.hondapower.by


RUMÄNIEN
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12, Camera 6, Sector 2
021374 Bukarest
Tfn: +40 21 637 04 58
Fax: +40 21 637 04 78
www.honda.ro
hit power@honda.ro


SERBIEN OCH MONTENEGRO
ITH Trading Co Doo Majke Jevroscme 26
1100 Belgrad Serbien
sstevanovic@ithtrading.co.rs


SLOVAKIEN
Honda Motor Europe Ltd Slovensko,
organizacná zložka
Prievozská 6 821 09 Bratislava
Tfn: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
www.honda.sk


SLOVENIEN
AS Domzale Moto Center D.O.O. Blatnica 3A 1236 Trzin
Tfn: +386 1 562 22 62
Fax: +386 1 562 37 05
www.honda-as.com infomacije@honda-as.com


SPANIEN

och alla provinser Greens Power Products, S.L. Poligono Industrial Congost – Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga – Barcelona Tfn: +34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80
www.hondaencasa.com

SVERIGE
Honda Motor Europe Ltd filial Sverige Box 31002 – Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Tfn: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
www.honda.se hpesinfo@honda-eu.com


SCHWEIZ
Tfn: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch
Honda Motor Europe Ltd., Slough Succursale de Satigny/Genève Rue de la Bergère 5
1242 Satigny


TURKIET
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5 Kartal 34870 Istanbul
Tfn: +90 216 389 59 60
Fax: +90 216 353 31 98
www.anadolumotor.com.tr antor@antor.com.tr


UKRAINA
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. – Build. 2
Kiev 01033
Tfn: +380 44 390 14 14
Fax: +380 44 390 14 10
www.honda.ua CR@honda.ua1


STORBRITANNIEN
Honda Motor Europe Ltd Cain Road Bracknell Berkshire RG12 1HL
Tfn: +44 (0)845 200 8000
www.honda.co.uk