LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (”EULA”)

LÄS AVTALET NOGA INNAN DU HÄMTAR ELLER STRÖMMAR APPEN FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Detta licensavtal för slutanvändare är ett juridiskt avtal mellan dig (Slutanvändare” eller du”) och Honda Motor Europe Limited (företagsnummer 857969) från Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien (”Honda”, oss” eller vi”) för:

·          Mobilprogrammet Honda Miimo som även kallas Mii-monitor (inklusive tjänster som kan nås genom programmet) (sammantaget kallade Appen”).

Vi licensierar användningen av appen till dig enligt detta licensavtal för slutanvändare och med förbehåll för eventuella regler eller riktlinjer som tillämpas av någon appbutik (Appstore”) från vilken slutanvändaren har hämtat appen (Appstore-reglerna”). Vi säljer inte appen till dig. Vi förblir hela tiden ägare till appen.

KRAV FÖR OPERATIVSYSTEM

DENNA APP KRÄVER EN ANDROID SMARTPHONE ELLER APPLE SMARTPHONE-ENHET MED FÖLJANDE OPERATIVSYSTEM

1.     iOS 10.0; och/eller

2.     Android 5.0

ENHETEN MÅSTE HA MINST 100MB LAGRINGSUTRYMME FÖR KORREKT INSTALLATION OCH ANVÄNDNING. SKÄRMUPPLÖSNINGEN BÖR VARA MINST 960 X 540 PIXLAR (px) FÖR ANDROID-SMARTPHONE ELLER 960 X 640 PIXLAR FÖR APPLE-SMARTPHONE. APPEN KAN FUNGERA ÄVEN PÅ ANDRA ENHETER, MEN DESSA MINIMIKRAV GÄLLER FÖR ATT APPEN SKA FUNGERA PÅ RÄTT SÄTT.

APPEN ÄR ENDAST KOMPATIBEL MED FÖLJANDE MODELLER AV HONDA MIIMO (ROBOTGRÄSKLIPPARE) :]

·           HRM40 Live / HRM70 Live

 

VIKTIGT MEDDELANDE:

·          GENOM ATT HÄMTA APPEN FRÅN APPSTORE GODKÄNNER DU DE BINDANDE LICENSVILLKOREN. LICENSVILLKOREN OMFATTAR ÄVEN ANSVARSBEGRÄNSNING ENLIGT VILLKOR6.

·          OM DU INTE GODKÄNNER LICENSVILLKOREN KOMMER VI INTE ATT LICENSIERA APPEN TILL DIG OCH DU MÅSTE OMEDELBART UPPHÖRA MED ATT HÄMTA APPEN SAMT RADERA DEN.

Du bör skriva ut en kopia av detta licensavtal för slutanvändare för framtida behov.

ÖVERENSKOMNA VILLKOR

1.             Bekräftelser

1.1           Villkoren i detta licensavtal (EULA) gäller för appen eller någon av de tjänster som är tillgängliga genom appen, inklusive eventuella uppdateringar av eller tillägg till dem, såvida de inte har separata villkor som i så fall är de som gäller.

1.2           Öppen källkod ingår i appen och därför kan villkoren i respektive licens med öppen källkod åsidosätta några av villkoren i detta licensavtal för slutanvändare.  Om du vill veta vilket öppen källkodsprogram som används ska du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i detta licensavtal för slutanvändare i bilaga 1

1.3           Vi kan ändra dessa villkor när som helst genom att meddela dig om en förändring nästa gång du startar appen. De nya villkoren kan visas på skärmen och du kan behöva läsa och godkänna dem för att fortsätta att använda appen.

1.4           Då och då kan uppdateringar av appen komma att utfärdas via Appstore. Beroende på uppdateringen kan det hända att du inte kan använda appen förrän du har hämtat eller strömmat den senaste versionen och godkänt de nya villkoren.

1.5           Det kommer att antas att du har fått tillstånd från ägaren av mobiltelefonen eller handdatorn som sköts men inte ägs av dig och beskrivs i villkor 2.2 (enhet”) för att hämta en kopia av appen till enheten. Både du och de kan bli debiterade av din och deras operatör för internetåtkomst på enheten. Du accepterar ansvar i enlighet med villkoren i detta licensavtal för slutanvändare för användning av appen på eller i samband med någon enhet, oavsett om den ägs av dig eller inte.

1.6   Vårt sekretessmeddelande finns här http://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/useful-links/eu-miimonitor-privacy-policies.html. I sekretessmeddelandet beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter i förhållande till appen. Genom att använda appen bekräftar du och samtycker dessutom till att internetöverföringar aldrig är helt privata eller säkra. Du förstår att alla meddelanden eller information som du skickar med hjälp av appen kan läsas eller snappas upp av andra, även om det finns ett speciellt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

1.7           Genom att använda appen samtycker du till att vi samlar in och använder teknisk information om din enhet och tillhörande programvara, maskinvara och kringutrustning för att förbättra våra produkter och tillhandahålla tjänster till dig.

1.8           Appen kan innehålla länkar till andra oberoende tredjeparts webbplatser (tredjeparts webbplatser”). Tredjeparts webbplatser står inte under vår kontroll och vi varken ansvarar för eller rekommenderar deras innehåll eller eventuella sekretesspolicyer. Du måste göra dina egna oberoende bedömningar om din samverkan med eventuella tredjeparts webbplatser inklusive vid inköp av produkter eller tjänster genom dem.

1.9           Alla ord som följer uttryck som inklusive, inkludera, i synnerhet eller till exempel eller liknande fraser ska tolkas som illustrativa och ska inte anses begränsa allmängiltigheten i den allmänna lydelsen som följer på dem.

2.             Beviljande och omfattning av licens

2.1           Med hänsyn till att du godkänner att följa villkoren i detta licensavtal för slutanvändare ger vi dig en icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda appen på din enhet med förbehåll för dessa villkor och Appstore-reglerna, som ingår i detta licensavtal för slutanvändare genom hänvisning. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter.

2.2           Du får ladda ner appen till en enhet för att visa, använda och visa den på din enhet, endast för dina personliga syften.

3.             Licensrestriktioner

Förutom vad som uttryckligen anges i detta licensavtal för slutanvändare eller enligt vad som tillåts av någon lokal lagstiftning förbinder du dig att:

(a)    inte kopiera appen;

(b)    inte hyra ut, leasa ut, vidarelicensiera, låna ut, översätta, slå samman, anpassa, ändra eller modifiera appen;

(c)    inte förändra, eller modifiera hela eller någon del av appen, eller tillåta att appen eller någon del av den kombineras med, eller blir införlivad i eventuella andra program;

(d)    inte demontera, dekompilera, baklängeskonstruera eller skapa härledda verk baserade på hela eller delar av appen;

(e)    inte tillhandahålla eller på annat sätt tillgängliggöra appen helt eller delvis (inklusive objekt och källkod), i någon form till någon person utan föregående skriftligt medgivande från oss

(f)     att efterleva alla lagar och bestämmelser för kontroll över och exportrestriktioner för teknik som gäller för den teknik som används eller stöds av appen (teknik”),

(gemensamt benämnda licensrestriktioner”).

 

4.             Godtagbara användningsrestriktioner

Du får:

(a)    inte använda appen på något olagligt sätt, för olagliga ändamål, eller på något sätt som är oförenligt med detta licensavtal för slutanvändare, eller agera bedrägligt eller uppsåtligt, till exempel, genom att hacka eller infoga skadlig kod, inklusive virus, eller skadliga data i appen eller operativsystemet;

(b)    inte kränka våra eller tredje parters immateriella rättigheter i samband med din användning av appen (i den mån en sådan användning inte är licensierad av detta licensavtal för slutanvändare);

(c)    inte överföra något material som är kränkande, förolämpande eller på annat sätt anstötligt i förhållande till din användning av appen;

(d)    inte använda appen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller säkerhet eller störa andra användare

(e)    inte samla in eller utvinna information eller data från våra system eller försöka dekryptera överföringar till eller från servrar som kör någon tjänst tillgänglig via appen.

(gemensamt benämnda licensrestriktioner”).

5.             Immateriella rättigheter

5.1           Du bekräftar att alla immateriella rättigheter i appen och tekniken tillhör oss eller våra licensgivare över hela världen, att rättigheter i appen är licensierad (de säljs inte) till dig och att du inte har några rättigheter i, eller till, appen annat än rätten att använda var och en av dem i enlighet med villkoren i detta licensavtal för slutanvändare.

5.2           Du är medveten om att du inte har någon rätt att få tillgång till appen i källkodsform.

6.             Ansvarsbegränsning

6.1           Du bekräftar att appen inte har utvecklats för att uppfylla dina individuella behov och att det därför är ditt ansvar att se till att appens möjligheter och funktioner uppfyller dina krav.

6.2           Vi levererar enbart appen för inhemskt och privat bruk. Du samtycker till att inte använda appen för kommersiella ändamål, affärs- eller återförsäljningsändamål och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlorade affärsmöjligheter.

6.3           Vi är bara ansvariga för förlust eller skada du lider som en förutsebar följd av vårt brott mot detta licensavtal för slutanvändare eller vår försumlighet, upp till den gräns som anges i villkor 6.4, men vi är inte ansvariga för någon oförutsedd förlust eller skada. Förlust eller skada är förutsebar om det är en självklar konsekvens av vårt brott eller om det övervägdes av både dig och oss samtidigt som vi beviljade detta licensavtal för slutanvändare.

6.4           Vårt maximala sammantagna ansvar enligt eller i samband med detta licensavtal för slutanvändare, oavsett om det baseras på avtal, rätt till ersättning (inklusive på grund av vårdslöshet) eller annan rättslig grund, ska under alla omständigheter vara begränsad till att du, utan kostnad, kan ladda ner ett annat exemplar av appen. Detta gäller inte för de typer av förluster som anges i punkt 6.5.

6.5           Ingenting i detta licensavtal för slutanvändare ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

(a)    dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;

(b)    bedrägeri eller bedrägligt vilseledande

(c)    annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av engelsk lag.

7.             Uppsägning

7.1           Vi kan säga upp detta licensavtal för slutanvändare omedelbart genom skriftligt meddelande till dig:

(a)    om du begår ett väsentligt eller upprepat brott mot detta licensavtal för slutanvändare

(b)    om du bryter mot någon av licensrestriktionerna eller restriktioner för godtagbar användning.

7.2           Vid uppsägning oavsett skäl:

(a)    upphör alla rättigheter du erhåller enligt detta licensavtal för slutanvändare;

(b)    måste du omedelbart upphöra med all verksamhet som godkänts av detta licensavtal för slutanvändare, inklusive din användning av alla tjänster via appen

(c)    måste du omedelbart radera eller ta bort appen från din enhet och intyga för oss att du har gjort det och har förstört alla fullständiga eller delvisa kopior av appen du har gjort i strid med detta licensavtal för slutanvändare.

8.             Händelser utanför vår kontroll

8.1           Vi kommer inte att hållas ansvariga för underlåtenhet att utföra, eller försening i utförandet av, någon av våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare som orsakas av någon handling eller händelse utanför vår kontroll, inklusive fel i det offentliga eller privata telenätet (händelse utanför vår kontroll”).

8.2           Om en händelse utanför vår kontroll påverkar utförandet av våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare:

(a)    kommer våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare att suspenderas och tiden för utförandet av våra skyldigheter kommer att förlängas med den tid som händelsen utanför vår kontroll medför

(b)    kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att finna en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare kan utföras trots händelsen utanför vår kontroll.

9.             Andra viktiga villkor

9.1           Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare till en annan organisation, men det påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare.

9.2           Du kan bara överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare till en annan person med vårt skriftliga medgivande.

9.3           VIKTIGT! Om du överför ägandet av din Honda Miimo till någon annan ska du omedelbart meddela Honda om detta genom att kontakta oss med hjälp av kontaktupplysningarna i Bilaga 1 till det här dokumentet.

9.4           Även om vi inte insisterar på att du ska uppfylla några av dina skyldigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare, inte hävdar våra rättigheter gentemot dig eller om vi dröjer med att göra det, betyder detta inte att vi avstår från våra rättigheter gentemot dig eller att du inte måste uppfylla dina skyldigheter. Om vi faktiskt avstår från att kräva ersättning för en försummelse av dig, vilket vi endast kommer att göra skriftligen, betyder det inte att vi automatiskt kommer att avstå från att kräva ersättning för framtida försummelser av dig.

9.5           Vart och ett av villkoren i detta licensavtal för slutanvändare gäller separat. Om en domstol eller behörig myndighet beslutar att något av dem är olagligt eller inte kan verkställas gäller övriga villkor fortfarande helt och fullt.

9.6           Observera att detta licensavtal för slutanvändare, dess innehåll och dess bildande styrs av engelsk lag. Du och vi är båda överens om att domstolarna i England kommer att ha icke-exklusiv behörighet att avgöra eventuella frågor om tolkning, anspråk eller tvister som rör dess villkor.

10.           Kommunikation mellan oss OCH SUPPORT

10.1         Om du vill kontakta oss skriftligen, eller om något villkor i detta licensavtal för slutanvändare kräver att du meddelar oss skriftligen, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i bilaga 1 till det här dokumentet. Vi bekräftar att vi har tagit emot ditt meddelande genom att kontakta dig skriftligen.

10.2         Om vi behöver kontakta dig eller skicka skriftliga meddelanden till dig gör vi det per e-post eller förfrankerat brev till den adress som du uppgav när du bad om appen.

10.3         Om du behöver hjälp med appen kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktupplysningar som finns i bilaga 1 till det här dokumentet.

11.   Insamling/användning av data:

11.1         Programvaran kan ta in personuppgifter (e-postadress, lösenord, karta över gräsytan och användningsdata för klippare – dag, tid och varaktighet) för användaren. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna erbjuda fjärrdiagnostiskt stöd. Stödet för fjärrdiagnostik kommer att vara begränsat till sin karaktär, men dessa data gör att vi kan göra följande:

(i)              Kartlägga den relevanta gräsmattan (för att kunna avgöra om användaren har installerat begränsningskabeln korrekt)

(ii)             Utvärdera klipparens nuvarande status (dvs. dockad, laddning, klippning eller pausad)

(iii)            Bestämma om HRM40 Live / HRM70 Live har en GSM-anslutning (om inte, kan vi ge råd om åtgärder)

(iv)            Bestämma om HRM40 Live / HRM70 Live har en serveranslutning (om inte, kan vi ge råd om åtgärder)

(v)             Ge uppdateringar av mjukvara för klipparen (Honda kan skicka eller informera användaren om en tillgänglig uppdatering, vid behov)

(vi)            Användardata delas inte med någon tredjepart

12.   Diverse

12.1 Ovanstående villkor gäller även alla uppdateringar/uppgraderingar och programtillägg för programvaran som vi gör tillgängliga för dig att ladda ner, utom i den mån de utgör ämnet för ett separat avtal. I detta fall gäller endast villkoren för bestämmelserna som gäller för respektive uppdatering/uppgradering eller programtillägg.

Detta avtal har ingåtts den dag då du för första gången hämtade appen.

 

BILAGA 1 – KONTAKTUPPGIFTER

 

ÖSTERRIKE

Honda Motor Europe Ltd

Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf

Tel: +43 (0)2236 690 0

Fax: +43 (0)2236 690 480

www.honda.at

HondaPP@honda.co.at

 

BALTIKUM

(Estland/Lettland/Litauen)

Tel: +372 651 7300

Fax: +372 651 7301

info.baltic@ncgimport.com

NCG Import Baltics OU

Meistri 12 13517 Tallinn Estland

 

BELGIEN

Tel: +32 2620 10 00

Fax: +32 2620 10 01

www.honda.be

BH_PE@HONDA-EU.COM

Honda Motor Europe Ltd

Doornveld 180-184 1731 Zellik

 

BULGARIEN

Tel: +3592 423 5879

Fax: +3592 423 5879

Premium Motor Ltd

Andrey Lyapchev Blvd no 34

1797 Sofia Bulgarien

http://www.hondamotor.bg

office@hondamotor.bg

 

KROATIEN

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna PečTel.: +386 1 562 37 00

Fax: +38531320429

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

CYPERN

Powerline Products Ltd

Cypern - Nicosia

Vasilias 18 2232 Latsia

Tel: 0035799490421

info@powerlinecy.com

http://www.powerlinecy.com

 

TJECKIEN

BG Technik cs, a.s.

U Zavodiste 251/8

15900 Prag 5 – Velká Chuchle

Tel: +420 2 838 70 850

Fax: +420 2 667 111 45

www.honda-stroje.cz

 

DANMARK

TIMA A/S

Ryttermarken 10

DK-3520 Farum

Tel: +45 36 34 25 50

www.hondapower.dk

 

FINLAND

OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vanda

Tel: +358 207757200

Fax: +358 9 878 5276

www.brandt.fi

 

FRANKRIKE

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d’Equipement

Parc d’activités de Pariest, Allée du 1er mai

Croissy Beaubourg BP46,

77312 Marne La Vallée Cedex 2

Tel: : 01 60 37 30 00

Fax: 01 60 37 30 86

www.honda.fr

espace-client@honda-eu.com

 

TYSKLAND

Tel: 01805 20 20 90

Fax: +49 (0)69 83 20 20

www.honda.de

info@post.honda.de

Honda Deutschland Niederlassung der

Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224

D-60314 Frankfurt

 

GREKLAND

Technellas S.A.92 Athinon Ave

10442 Aten, Grekland

Tel: +30 210 519 31 10

Fax: +30 210 519 31 14

mail@technellas.gr

 

UNGERN

MP Motor Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors

Tel: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972

www.hondakisgepek.hu

 

IRLAND

Two Wheels ltd

M50 Business Park, Ballymount

Dublin 12

Tel: +353 1 4381900

Fax: +353 1 4607851

www.hondaireland.ie

Service@hondaireland.ie

 

ISRAEL

Mayer’s Cars and Trucks Co.Ltd.

Honda Division

Shevach 5, Tel Aviv, 6777936

Israel

Tel: +972-3-6953162

OrenBe@mct.co.il

 

ITALIEN

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13

00143 Rom

Tel: +848 846 632

Fax: +39 065 4928 400

www.hondaitalia.com

info.power@honda-eu.com

 

MAKEDONIEN

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel: +356 21 498 561

Fax: +356 21 480 150

mgalea@gasanzammit.com

 

NORGE

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

Tel: +47 64 86 05 00

Fax: +47 64 86 05 49

www.berema.no

berema@berema.no

 

POLEN

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Pulawska 467

02-844 Warszawa

Tel: +48 (22) 861 43 01

Fax: +48 (22) 861 43 02

www.ariespower.pl

www.mojahonda.pl

info@mojahonda.pl

 

PORTUGAL

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel: +351 211 303 000

Fax: +351 211 303 003

www.grow.com.pt

geral@grow.com.pt

 

RUMÄNIEN

Agrisorg SRL

Sacadat Str Principala

Nr 444/A Jud. Bihor

Rumänien

Tel: (+4) 0259 458 336

info@agrisorg.com

 

SERBIEN OCH MONTENEGRO

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SLOVAKIEN

Honda Motor Europe Ltd Slovensko,

organizacná zložka

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel: +421 2 32131111

Fax: +421 2 32131112

www.honda.sk

 

SLOVENIEN

AS Domžale Moto center d.o.o.

Brezence

SI-8216 Mirna Peč

Tel: +386 1 562 37 00

http://www.honda-as.com

info@honda-as.com

 

SPANIEN och alla provinser

Greens Power Products, S.L.

Poligono Industrial Congost –

Av Ramon Ciurans n°2

08530 La Garriga – Barcelona

Tel: +34 93 860 50 25

Fax: +34 93 871 81 80

www.hondaencasa.com

 

SVERIGE

Honda Motor Europe Ltd filial Sverige

Box 31002 – Långhusgatan 4

215 86 Malmö

Tel: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19

www.honda.se

hpesinfo@honda-eu.com

 

SCHWEIZ

Tel: +41 (0)22 989 05 00

Fax: +41 (0)22 989 06 60

www.honda.ch

Honda Motor Europe Ltd.,

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5

1242 Satigny

 

TURKIET

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Sekerpinar Mah

Albayrak Sok No 4

Cayirova 41420

Kocaeli

Tel: +90 262 999 23 00

Fax: +90 262 658 94 17

www.anadolumotor.com.tr

antor@antor.com.tr

 

UKRAINA

Dnipro Motor LLC

3, Bondarsky Alley,

Kyiv, 04073, Ukraina

Tel: +380 44 537 25 76

Fax: +380 44 501 54 27

igor.lobunets@honda.ua

 

STORBRITANNIEN

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road Bracknell

Berkshire RG12 1HL

Tel: +44 (0)845 200 8000

www.honda.co.uk